Top 8 moocgan phát hiện ra các quy luật di truyền khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây 2023

Top 1: Moocgan phát hiện ra các quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên ...

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 221 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, 2 loại giao tử mang gen liên kết là:. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Phép lai P: Cây thân cao × Cây thân cao, thu được F1 gồm toàn cây thân cao. Cho các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2 có cả cây thân cao và cây thân thấp. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 là:. Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần axit nuclêic?. Theo lí thuyết, nếu phép lai thuận là ♂ Cây thân cao × ♀ Cây thân thấp thì phép lai nào sau đây là phép lai nghịch?. Ba loài thực. vật có quan hệ họ hàng gần gũi kí hiệu là loài A, loài B và loài C. Bộ NST của loài A là 2n=24, của loài B là 2n=16 và của loài C là 2n=18. Các cây lai giữa loài A và loài B được đa bội hóa tạo ra loài D. Các cây lai giữa loài C và loài D được đa bội hóa tạo ra loài E. Theo lí thuyết, bộ NST của loài E có bao nhiêu NST?. Một tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AB/ab giảm phân bình thường, không có đột biến.Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu đúng?(1) Nếu không có trao đổi chéo thì sẽ tạo ra 2 loại giao tử(2) Nếu có. trao đổi chéo giữa B và b thì sẽ tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ tùy thuộc vào tần số hoán vị gen(3) Cho dù có hoán vị hay không có hoán vị cũng luôn sinh ra giao tử AB(4) Nếu có hoán vị gen thì sẽ sinh ra giao tử ab với tỉ lệ 25%.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 3 thg 8, 2021 · Moocgan phát hiện ra các quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? A. Ruồi giấm. B. Cải củ. C. Đậu Hà Lan.3 thg 8, 2021 · Moocgan phát hiện ra các quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? A. Ruồi giấm. B. Cải củ. C. Đậu Hà Lan. ...

Top 2: Moocgan phát hiện ra các quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên ...

Tác giả: tailieumoi.vn - Nhận 196 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đáp án AMoocgan phát hiện ra các quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên cứu ruồi giấm.. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen Ab/aB đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, 2 loại giao tử mang gen liên kết là . Một. loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Phép lai P: Cây thân cao × Cây thân cao, thu được F1 gồm toàn cây thân cao. Cho các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2 có cả cây thân cao và cây thân thấp. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 là: . Hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú được gọi là hệ tuần hoàn kín vì . Ở một giống lúa chiều cao do 3 cặp gen (Aa, Bb, Dd) cùng. quy định, các gen phân li độc lập. Cứ mỗi gen trội trong kiểu gen làm cây thấp đi 5 cm. Cây cao nhất có chiều cao 100 cm. Cây lai được tạo ra giữa cây thấp nhất và cây cao nhất có chiều cao là: . Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm các vùng theo trình tự là: Ở 1 loài thực vật, A- thân cao trội hoàn toàn so với a - thân thấp; B quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với b quy định hoa trắng; kiểu gen Bb quy định hoa hồng. Hai cặp gen này di truyền độc lập nhau.Cho cây thân cao hoa trắng giao phấn với cây thân thấp. hoa đỏ (P) thu được đời F1 toàn cây thân cao hoa hồng. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết phát biểu nào sau đây sai? . Ở 1 loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với. alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các cặp gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Cho cây có kiểu gen AaBb lai phân tích đời con có 25% số cây thân cao hoa đỏII. Cho 2 cây thân cao hoa đỏ giao phấn với nhau thu được F1. Nếu F1 có 4 loại kiểu gen thì chỉ có 1 loại kiểu hìnhIII. Cho cây thân. cao hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp hoa trắng thu được F1 có 2 loại kiểu gen thì chứng tỏ số cây thân cao hoa đỏ chiếm 50%IV. Một cây thân cao hoa đỏ tự thụ phấn thu được F1. Nếu F1 có 3 kiểu gen thì chỉ có 2 kiểu hình . Côđon nào. sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã? . Ở tế bào nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất? . Khi nói về đột biến gen phát biểu nào sau đây đúng ? . Một tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AB/ab giảm phân bình. thường, không có đột biến.Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu đúng?(1) Nếu không có trao đổi chéo thì sẽ tạo ra 2 loại giao tử(2) Nếu có trao đổi chéo giữa B và b thì sẽ tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ tùy thuộc vào tần số hoán vị gen(3) Cho dù có hoán vị hay không có hoán vị cũng luôn sinh ra giao tử AB(4) Nếu có hoán vị gen thì sẽ sinh ra giao tử ab với tỉ lệ 25% . Cho các phép lai:I. Ab/aB × Ab/aB              II. AB/ab × AB/ab I      II. AB/ab × Ab/aB       . IV. AB/ab × ab/abNhững phép lai nào phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1: 2: 1? Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội lặn hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn ? . Ba loài thực vật có quan hệ họ hàng gần gũi kí hiệu là loài. A, loài B và loài C. Bộ NST của loài A là 2n = 24, của loài B là 2n = 16 và của loài C là 2n = 18. Các cây lai giữa loài A và loài B được đa bội hóa tạo ra loài D. Các cây lai giữa loài C và loài D được đa bội hóa tạo ra loài E. Theo lí thuyết, bộ NST của loài E có bao nhiêu NST? Ở hô hấp hiếu khí ở thực vật, bào quan nào sau đây thực hiện chức năng hô hấp? .
Khớp với kết quả tìm kiếm: 16 thg 9, 2022 · Moocgan phát hiện ra các quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? A. Ruồi giấm. Đáp án chính xác. B. Cải củ. C ...16 thg 9, 2022 · Moocgan phát hiện ra các quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? A. Ruồi giấm. Đáp án chính xác. B. Cải củ. C ... ...

Top 3: Đối tượng chủ yếu được Moocgan sử dụng trong nghiên ... - Moon.vn

Tác giả: moon.vn - Nhận 199 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đối tượng chủ yếu được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen, hoán vị gen và di truyền liên kết với giới tính là A. bí ngô. B. cà chua. C. đậu Hà Lan. D. ruồi giấm. Đáp án D Moocgan chọn ruồi giấm làm đối tượng nghiên cứu di truyền (năm 1910) vi nó dễ nuôi trong ống nghiệm, đẻ nhiều,. vòng đời ngắn (10 - 14 ngày đã cho một thế hệ), có nhiều biến dị dề quan sát, sô lượng NST ít (2n = 8).→ Đáp án D
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối tượng chủ yếu được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen, hoán ? ... A. bí ngô. B. cà chua. C. đậu Hà Lan ...Đối tượng chủ yếu được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen, hoán ? ... A. bí ngô. B. cà chua. C. đậu Hà Lan ... ...

Top 4: Moocgan phát hiện ra các quy luật di truyền khi nghiên cứu đối ...

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 225 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, nơi prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã là. Một. nhóm nghiên cứu đã nuôi một số vi khuẩn E.coli trong môi trường chỉ có nitơ đồng vị nặng (15N). Sau đó họ chuyển vi khuẩn sang nuôi tiếp 5 thế hệ ở môi trường chỉ có nitơ đồng vị nhẹ (14N). Biết số lần nhân lên của vi khuẩn E.coli trong các ống nghiệm là như nhau. Tỉ lệ % số mạch ADN chứa N nặng trong 5 thế hệ được biểu diễn ở đồ thị bên.Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Tỉ lệ % số mạch ADN chứa 15N giảm dần qua các thế hệ.II. Ở thế hệ thứ 5, phân tử ADN chỉ mang 14N chiếm 93,75%.III. Ở thế hệ thứ 1, tất cả các phân tử ADN đều chứa 15N.IV.. ADN chứa cả 2 mạch 15N có thể xuất hiện ở thế hệ thứ 1.. Trong quá trình phiên mã, nuclêôtit loại A của gen liên kết bổ sung. với loại nuclêôtit nào ở môi trường nội bào?. Ở một loài động vật có vú, cho lai giữa con đực thuần chủng lông trắng, chân thấp với con cái thuần chủng lông đen, chân cao, F1 thu được 100% cá thể lông đen, chân cao. Cho các cá thể F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, F2 thu được tỉ lệ:+ Giới cái: 70% lông đen, chân cao : 5% lông đen,. chân thấp : 5% lông vàng, chân cao : 20% lông vàng, chân thấp.+ Giới đực: 35% lông đen, chân cao : 37,5% lông vàng, chân cao : 2,5% lông trắng, chân cao : 2,5% lông đen, chân thấp : 12,5% lông vàng, chân thấp : 10% lông trắng, chân thấp.Biết rằng hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái, gen quy định các tính trạng không nằm trên NST giới tính Y. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Tính trạng màu lông di truyền liên kết với. giới tính.II. Có ít nhất 2 cặp gen tác động đến sự hình thành màu lông.III. Có 5 kiểu gen khác nhau quy định tính trạng lông đen ở loài này.IV. Nếu cho con cái F1 lai phân tích thì tỉ lệ cá thể lông đen, chân cao ở đời con là 40%.. Phả hệ bên mô tả một. bệnh di truyền ở người do một locus đơn gen chi phối. Biết không có đột biến mới xuất hiện, theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu người trong phả hệ chưa xác định được chính xác kiểu gen nếu không có các phân tích hóa sinh và phân tử?. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Hình thành loài mới có thể xảy ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí.II. Quá trình hình thành loài mới có thể chịu sự tác động của. các yếu tố ngẫu nhiên.III. Hình thành loài bằng con đường cách li địa lí thường xảy ra ở các loài động vật ít di chuyển.IV. Hình thành loài bằng con đường sinh thái chỉ xảy ra ở thực vật mà không xảy ra ở động vật.. Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào. sau đây là sinh vật tự dưỡng?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 23 thg 6, 2023 · Moocgan phát hiện ra các quy luật di truyền khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? A. Đậu Hà Lan. B. Lúa nước. C. Chuột. D. Ruồi giấm.23 thg 6, 2023 · Moocgan phát hiện ra các quy luật di truyền khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? A. Đậu Hà Lan. B. Lúa nước. C. Chuột. D. Ruồi giấm. ...

Top 5: Moocgan đã phát hiện ra các quy luật di truyền khi nghiên cứu đối ...

Tác giả: tuyensinh247.com - Nhận 129 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu 535659: Moocgan đã phát hiện ra các quy luật di truyền khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? A. Vi khuẩn E. coli. B. Cây hoa phấn C. Đậu Hà Lan. D. Ruồi giấm.Phương. pháp giải:Đối tượng nghiên cứu của Moocgan là ruồi giấm.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Moocgan đã phát hiện ra các quy luật di truyền khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? ; A Vi khuẩn E. coli. ; B · Cây hoa phấn ; C · Đậu Hà Lan. ; D ...Moocgan đã phát hiện ra các quy luật di truyền khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? ; A Vi khuẩn E. coli. ; B · Cây hoa phấn ; C · Đậu Hà Lan. ; D ... ...

Top 6: Moocgan phát hiện ra các quy luật di truyền liên kết gen ... - HOC247

Tác giả: hoc247.net - Nhận 215 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi:Moocgan phát hiện ra các quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? A. Ruồi giấm. B. Cải củ. C. Đậu Hà Lan. D. Chuột bạch.Lời giải tham khảo:. Đáp án đúng: AMoocgan phát hiện ra các quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên cứu ruồi giấm.Chọn AMã câu hỏi: 200156Loại bài: Bài tậpChủ đề : Môn học:. Sinh họcCâu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bàiYOMEDIAHướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng CÂU HỎI KHÁC Mooc
Khớp với kết quả tìm kiếm: Moocgan phát hiện ra các quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? A. Ruồi giấm. B. Cải củ. C. Đậu Hà Lan. D. Chuột bạch. Lời ...Moocgan phát hiện ra các quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? A. Ruồi giấm. B. Cải củ. C. Đậu Hà Lan. D. Chuột bạch. Lời ... ...

Top 7: Moocgan phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên cứu ...

Tác giả: hoc247.net - Nhận 215 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi:Moocgan phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? A. Đậu Hà Lan B. Ruồi giấm C. Vi khuẩn E. coli D. Cà chuaLời giải tham khảo:Đáp. án đúng: BMoocgan phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên cứu ruồi giấm.Mã câu hỏi: 277737Loại bài: Bài tậpChủ đề : Môn học: Sinh họcCâu hỏi. này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bàiYOMEDIAHướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng. CÂU HỎI KHÁC Số lượng cá thể
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Moocgan phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? A. Đậu Hà Lan. B. Ruồi giấm. C. Vi khuẩn E. coli.Câu hỏi: Moocgan phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? A. Đậu Hà Lan. B. Ruồi giấm. C. Vi khuẩn E. coli. ...

Top 8: Moocgan phát hiện ra các quy luật di truyền ... - hoidapvietjack.com

Tác giả: hoidapvietjack.com - Nhận 206 lượt đánh giá
Tóm tắt: Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Cho cây có kiểu gen AaBb lai phân tích thì. đời con có 25% số cây thân cao, hoa đỏ.II. Cho 2 cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với nhau, thu được F1. Nếu F1 có 4 loại kiểu gen thì chỉ có 1 loại kiểu hình.III. Cho cây thân
Khớp với kết quả tìm kiếm: 7 thg 3, 2022 · Moocgan phát hiện ra các quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? A. Ruồi giấm. B. Cải củ. C. Đậu Hà Lan.7 thg 3, 2022 · Moocgan phát hiện ra các quy luật di truyền liên kết gen khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? A. Ruồi giấm. B. Cải củ. C. Đậu Hà Lan. ...