Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x72e29445c0683348e6c20106489ccef332e51ae8 1 0 22:10 29/03/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 155 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 23,669.72 USD (75.01 ETH)

bsc0x42981d0bfbaf196529376ee702f2a9eb9092fcb5 1 0 22:00 29/03/2023

Token SafeMoon có mã ký hiệu là SFM hoạt động trên nền tảng bsc. SafeMoon/SFM thực hiện 160 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 24,856,258.89 USD (79,424.64 ETH)

arbitrum0xc628534100180582e43271448098cb2c185795bd 1 0 22:00 29/03/2023

Token Flashstake có mã ký hiệu là FLASH hoạt động trên nền tảng arbitrum. Flashstake/FLASH thực hiện 593 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 294,361.04 USD (163.64 ETH)

bsc0x170dc35c5b58aededc81960691eb4b389eba9e95 1 0 22:00 29/03/2023

Token Immortl có mã ký hiệu là IMRTL hoạt động trên nền tảng bsc. Immortl/IMRTL thực hiện 33 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 21,927,489.21 USD (70,066.37 ETH)

bsc0x0733618ab62eeec815f2d1739b7a50bf9e74d8a2 1 0 22:00 29/03/2023

Token Pomerium Ecosystem Token có mã ký hiệu là PMG hoạt động trên nền tảng bsc. Pomerium Ecosystem Token/PMG thực hiện 866 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 668,237.80 USD (2,123.74 ETH)

bsc0xddd9d7d280c78b564c55beb26562e367d4b9bd8a 1 0 22:00 29/03/2023

Token XODEX có mã ký hiệu là XODEX hoạt động trên nền tảng bsc. XODEX/XODEX thực hiện 157 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,333.26 USD (226.46 ETH)

eth0x2e516ba5bf3b7ee47fb99b09eadb60bde80a82e0 1 0 22:00 29/03/2023

Token Eggs có mã ký hiệu là EGGS hoạt động trên nền tảng eth. Eggs/EGGS thực hiện 412 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,102,683.39 USD (614.65 ETH)

bsc0x43b35e89d15b91162dea1c51133c4c93bdd1c4af 1 0 22:00 29/03/2023

Token Sakai Vault có mã ký hiệu là SAKAI hoạt động trên nền tảng bsc. Sakai Vault/SAKAI thực hiện 931 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 542,708.11 USD (1,721.19 ETH)

eth0x235c8ee913d93c68d2902a8e0b5a643755705726 1 0 22:00 29/03/2023

Token tehBag có mã ký hiệu là BAG hoạt động trên nền tảng eth. tehBag/BAG thực hiện 254 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 135,208.91 USD (75.65 ETH)

eth0x120a3879da835a5af037bb2d1456bebd6b54d4ba 1 0 22:00 29/03/2023

Token Revest Finance có mã ký hiệu là RVST hoạt động trên nền tảng eth. Revest/RVST thực hiện 26 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 276,166.73 USD (156.37 ETH)

bsc0x47bead2563dcbf3bf2c9407fea4dc236faba485a 1 0 22:00 29/03/2023

Token Swipe có mã ký hiệu là SXP hoạt động trên nền tảng bsc. Swipe/SXP thực hiện 3,979 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 684,436.73 USD (2,164.03 ETH)

eth0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 1 0 22:00 29/03/2023

Token Baanx có mã ký hiệu là BXX hoạt động trên nền tảng eth. Baanx/BXX thực hiện 195 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 286,885.45 USD (159.27 ETH)

eth0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 1 0 22:00 29/03/2023

Token NFT Worlds có mã ký hiệu là WRLD hoạt động trên nền tảng eth. NFT Worlds/WRLD thực hiện 162 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 182,320.88 USD (102.09 ETH)

eth0x4159862bcf6b4393a80550b1ed03dffa6f90533c 1 0 22:00 29/03/2023

Token One Hundred Million Inu có mã ký hiệu là OHMI hoạt động trên nền tảng eth. One Hundred Million Inu/OHMI thực hiện 151 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 225,368.01 USD (126.68 ETH)

bsc0x947fe50c2ae24d5ff56f0e4e7c9043eb6ee1abe7 1 0 22:00 29/03/2023

Token ElvishMagic có mã ký hiệu là EMP hoạt động trên nền tảng bsc. ElvishMagic/EMP thực hiện 536 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 138,097.03 USD (440.55 ETH)

bsc0x09c704c1eb9245af48f058878e72129557a10f04 1 0 22:00 29/03/2023

Token Sweeptoken có mã ký hiệu là SWEEP hoạt động trên nền tảng bsc. Sweeptoken/SWEEP thực hiện 112 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,472.71 USD (258.67 ETH)

avalanche0x769bfeb9faacd6eb2746979a8dd0b7e9920ac2a4 1 0 22:00 29/03/2023

Token zJoe có mã ký hiệu là zJoe hoạt động trên nền tảng avalanche. zJoe/zJoe thực hiện 232 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,576.44 USD (6,449.44 ETH)

eth0x37c997b35c619c21323f3518b9357914e8b99525 1 0 22:00 29/03/2023

Token Unipilot có mã ký hiệu là PILOT hoạt động trên nền tảng eth. Unipilot/PILOT thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 240,311.94 USD (133.17 ETH)

bsc0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965 1 0 22:00 29/03/2023

Token Renewable Energy Token có mã ký hiệu là RET hoạt động trên nền tảng bsc. Renewable Energy Token/RET thực hiện 781 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 119,231.18 USD (378.79 ETH)

optimism0xa00e3a3511aac35ca78530c85007afcd31753819 1 0 22:00 29/03/2023

Token Kyber Network Crystal có mã ký hiệu là KNC hoạt động trên nền tảng optimism. Kyber Network Crystal v2/KNC thực hiện 270 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,664.35 USD (28.74 ETH)

eth0x5a3e6a77ba2f983ec0d371ea3b475f8bc0811ad5 1 0 22:00 29/03/2023

Token 0x0 ai AI Smart Contract có mã ký hiệu là 0x0 hoạt động trên nền tảng eth. 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor/0x0 thực hiện 289 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 490,626.13 USD (276.22 ETH)

eth0xd23ac27148af6a2f339bd82d0e3cff380b5093de 1 0 22:00 29/03/2023

Token SIREN có mã ký hiệu là SI hoạt động trên nền tảng eth. SIREN/SI thực hiện 153 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 294,056.88 USD (164.59 ETH)

bsc0xadca52302e0a6c2d5d68edcdb4ac75deb5466884 1 0 22:00 29/03/2023

Token GAMER có mã ký hiệu là GMR hoạt động trên nền tảng bsc. GAMER/GMR thực hiện 331 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,400.80 USD (324.21 ETH)

eth0x3e9bc21c9b189c09df3ef1b824798658d5011937 1 0 22:00 29/03/2023

Token Linear Token có mã ký hiệu là LINA hoạt động trên nền tảng eth. Linear Token/LINA thực hiện 106 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,564.66 USD (36.55 ETH)

bsc0x3cb26f04223e948b8d810a7bd170620afbd42e67 1 0 22:00 29/03/2023

Token AREON có mã ký hiệu là AREA hoạt động trên nền tảng bsc. AREON/AREA thực hiện 1,544 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 450,007.27 USD (1,439.11 ETH)

arbitrum0x031d35296154279dc1984dcd93e392b1f946737b 1 0 22:00 29/03/2023

Token Cap có mã ký hiệu là CAP hoạt động trên nền tảng arbitrum. Cap/CAP thực hiện 110 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 237,321.62 USD (132.10 ETH)

bsc0x5662ac531a2737c3db8901e982b43327a2fde2ae 1 0 22:00 29/03/2023

Token Cairo Finance có mã ký hiệu là CAF hoạt động trên nền tảng bsc. Cairo Finance/CAF thực hiện 177 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 207,221.74 USD (659.47 ETH)

bsc0x762539b45a1dcce3d36d080f74d1aed37844b878 1 0 22:00 29/03/2023

Token Linear Token có mã ký hiệu là LINA hoạt động trên nền tảng bsc. Linear Token/LINA thực hiện 987 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 196,339.43 USD (622.89 ETH)

eth0x6f80310ca7f2c654691d1383149fa1a57d8ab1f8 1 0 22:00 29/03/2023

Token Silo Governance Token có mã ký hiệu là Silo hoạt động trên nền tảng eth. Silo Governance Token/Silo thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 175,596.93 USD (98.34 ETH)

eth0x34f0915a5f15a66eba86f6a58be1a471fb7836a7 1 0 22:00 29/03/2023

Token PulseDogecoin có mã ký hiệu là PLSD hoạt động trên nền tảng eth. PulseDogecoin/PLSD thực hiện 212 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 165,636.29 USD (92.62 ETH)

eth0x823556202e86763853b40e9cde725f412e294689 1 0 22:00 29/03/2023

Token Altered State Machine có mã ký hiệu là ASTO hoạt động trên nền tảng eth. Altered State Machine Utility Token/ASTO thực hiện 97 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 480,634.40 USD (265.88 ETH)

arbitrum0xc7831178793868a75122eaaff634ece07a2ecaaa 1 0 22:00 29/03/2023

Token ArbiRoul Casino Chip có mã ký hiệu là ROUL hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbiRoul Casino Chip/ROUL thực hiện 454 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 149,291.82 USD (83.31 ETH)

bsc0x3f8a14f5a3ee2f4a3ed61ccf5eea3c9535c090c8 1 0 22:00 29/03/2023

Token LoopSwap có mã ký hiệu là LSWAP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopSwap/LSWAP thực hiện 591 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 257,019.47 USD (817.38 ETH)

arbitrum0xdd8e557c8804d326c72074e987de02a23ae6ef84 1 0 22:00 29/03/2023

Token ArbInu có mã ký hiệu là ARBINU hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbInu/ARBINU thực hiện 134 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,814.19 USD (28.43 ETH)

eth0xec213f83defb583af3a000b1c0ada660b1902a0f 1 0 22:00 29/03/2023

Token Presearch có mã ký hiệu là PRE hoạt động trên nền tảng eth. Presearch/PRE thực hiện 151 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,963.69 USD (73.39 ETH)

eth0xfd0205066521550d7d7ab19da8f72bb004b4c341 1 0 22:00 29/03/2023

Token Liquidity Incentive Token có mã ký hiệu là LIT hoạt động trên nền tảng eth. Liquidity Incentive Token/LIT thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 333,519.19 USD (185.15 ETH)

bsc0x766afcf83fd5eaf884b3d529b432ca27a6d84617 1 0 22:00 29/03/2023

Token Bolide có mã ký hiệu là BLID hoạt động trên nền tảng bsc. Bolide/BLID thực hiện 2,723 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,738.21 USD (177.75 ETH)

arbitrum0x7f465507f058e17ad21623927a120ac05ca32741 1 0 22:00 29/03/2023

Token Arcadeum có mã ký hiệu là ARC hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arcadeum/ARC thực hiện 656 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 454,689.69 USD (254.72 ETH)

bsc0xaec945e04baf28b135fa7c640f624f8d90f1c3a6 1 0 22:00 29/03/2023

Token Coin98 có mã ký hiệu là C98 hoạt động trên nền tảng bsc. Coin98/C98 thực hiện 1,402 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 501,020.14 USD (1,585.63 ETH)

bsc0xed00fc7d48b57b81fe65d1ce71c0985e4cf442cb 1 0 22:00 29/03/2023

Token Chirpley Token có mã ký hiệu là CHRP hoạt động trên nền tảng bsc. Chirpley Token/CHRP thực hiện 432 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,337.67 USD (226.79 ETH)