Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x70e1c79636a8033a4b4ee6755d690632d08bcb87 1 0 02:20 08/10/2022

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 26 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,247.38 USD (206.58 ETH)

bsc0x2e57b7f1dab37891a1023a77c4f477338b7aeb2f 1 0 02:20 08/10/2022

Token BabyGoku có mã ký hiệu là BOKU hoạt động trên nền tảng bsc. BabyGoku/BOKU thực hiện 35 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,470.36 USD (243.19 ETH)

eth0x8c15ef5b4b21951d50e53e4fbda8298ffad25057 1 0 02:00 08/10/2022

Token f x Coin có mã ký hiệu là FX hoạt động trên nền tảng eth. Function X/FX thực hiện 15 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 50,444.24 USD (37.26 ETH)

eth0xcd7492db29e2ab436e819b249452ee1bbdf52214 1 0 02:00 08/10/2022

Token SafeMoon Inu có mã ký hiệu là SMI hoạt động trên nền tảng eth. SafeMoon Inu/SMI thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 119,522.53 USD (88.92 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 02:00 08/10/2022

Token Shido có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 63 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 64,634.31 USD (47.81 ETH)

avalanche0x60781c2586d68229fde47564546784ab3faca982 1 0 02:00 08/10/2022

Token Pangolin có mã ký hiệu là PNG hoạt động trên nền tảng avalanche. Pangolin/PNG thực hiện 1,661 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 573,131.73 USD (33,750.91 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 02:00 08/10/2022

Token Plutus có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 463 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 317,927.02 USD (237.29 ETH)

eth0xa47c8bf37f92abed4a126bda807a7b7498661acd 1 0 02:00 08/10/2022

Token TerraUSD có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped UST Token/UST thực hiện 206 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,918.47 USD (45.69 ETH)

eth0xd3e4ba569045546d09cf021ecc5dfe42b1d7f6e4 1 0 02:00 08/10/2022

Token Morpheus Network có mã ký hiệu là MNW hoạt động trên nền tảng eth. Morpheus.Network/MNW thực hiện 256 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 385,065.84 USD (284.92 ETH)

bsc0xbbcf57177d8752b21d080bf30a06ce20ad6333f8 1 0 02:00 08/10/2022

Token Zamzam có mã ký hiệu là ZAM hoạt động trên nền tảng bsc. Zamzam/ZAM thực hiện 319 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,382.66 USD (364.28 ETH)

eth0x66761fa41377003622aee3c7675fc7b5c1c2fac5 1 0 02:00 08/10/2022

Token Clearpool có mã ký hiệu là CPOOL hoạt động trên nền tảng eth. Clearpool/CPOOL thực hiện 329 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 844,797.62 USD (629.92 ETH)

eth0xd23367155b55d67492dfdc0fc7f8bb1df7114fd9 1 0 02:00 08/10/2022

Token AmpliFi có mã ký hiệu là AMPLIFI hoạt động trên nền tảng eth. Amplifi/AMPLIFI thực hiện 99 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 178,642.48 USD (133.59 ETH)

polygon0x8a953cfe442c5e8855cc6c61b1293fa648bae472 1 0 02:00 08/10/2022

Token PolyDoge có mã ký hiệu là PolyDoge hoạt động trên nền tảng polygon. PolyDoge/PolyDoge thực hiện 3,033 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,532.29 USD (111,407.76 ETH)

bsc0x426c72701833fddbdfc06c944737c6031645c708 1 0 02:00 08/10/2022

Token Defina Finance có mã ký hiệu là FINA hoạt động trên nền tảng bsc. DEFINA TOKEN/FINA thực hiện 568 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,793.72 USD (538.02 ETH)

arbitrum0x51fc0f6660482ea73330e414efd7808811a57fa2 1 0 02:00 08/10/2022

Token Premia có mã ký hiệu là PREMIA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Premia/PREMIA thực hiện 70 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,934.14 USD (38.79 ETH)

bsc0xc001bbe2b87079294c63ece98bdd0a88d761434e 1 0 02:00 08/10/2022

Token EverGrowCoin có mã ký hiệu là EGC hoạt động trên nền tảng bsc. EverGrow Coin/EGC thực hiện 148 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 201,541.51 USD (713.22 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 02:00 08/10/2022

Token Dopex Rebate Token có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 1,143 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 561,671.09 USD (418.08 ETH)

eth0x6399c842dd2be3de30bf99bc7d1bbf6fa3650e70 1 0 02:00 08/10/2022

Token Premia có mã ký hiệu là PREMIA hoạt động trên nền tảng eth. Premia/PREMIA thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 196,115.14 USD (147.03 ETH)

bsc0x7ae5709c585ccfb3e61ff312ec632c21a5f03f70 1 0 02:00 08/10/2022

Token Doge Dash có mã ký hiệu là DogeDash hoạt động trên nền tảng bsc. DogeDash/DogeDash thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 43,316.40 USD (153.09 ETH)

arbitrum0x0c4681e6c0235179ec3d4f4fc4df3d14fdd96017 1 0 02:00 08/10/2022

Token Radiant có mã ký hiệu là RDNT hoạt động trên nền tảng arbitrum. Radiant/RDNT thực hiện 390 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,202.38 USD (46.02 ETH)

polygon0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13 1 0 02:00 08/10/2022

Token Revolt 2 Earn có mã ký hiệu là RVLT hoạt động trên nền tảng polygon. Revolt 2 Earn/RVLT thực hiện 113 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,975.88 USD (115,759.90 ETH)

bsc0xa58950f05fea2277d2608748412bf9f802ea4901 1 0 02:00 08/10/2022

Token Wall Street Games có mã ký hiệu là WSG hoạt động trên nền tảng bsc. Wall Street Games/WSG thực hiện 711 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,429.30 USD (365.24 ETH)

bsc0x8fff93e810a2edaafc326edee51071da9d398e83 1 0 02:00 08/10/2022

Token Bitgert có mã ký hiệu là BRISE hoạt động trên nền tảng bsc. Bitrise Token/BRISE thực hiện 507 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,365.18 USD (244.73 ETH)

bsc0x2c717059b366714d267039af8f59125cadce6d8c 1 0 02:00 08/10/2022

Token MetaShooter có mã ký hiệu là MHUNT hoạt động trên nền tảng bsc. MetaShooter/MHUNT thực hiện 439 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,017.40 USD (191.03 ETH)

bsc0x17e65e6b9b166fb8e7c59432f0db126711246bc0 1 0 02:00 08/10/2022

Token TiFi Token có mã ký hiệu là TIFI hoạt động trên nền tảng bsc. TiFi Token/TIFI thực hiện 384 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 193,722.25 USD (683.43 ETH)

eth0x25e1474170c4c0aa64fa98123bdc8db49d7802fa 1 0 02:00 08/10/2022

Token Bidao Chain có mã ký hiệu là BID hoạt động trên nền tảng eth. Bidao/BID thực hiện 21 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 18,912.79 USD (13.96 ETH)

eth0xd084944d3c05cd115c09d072b9f44ba3e0e45921 1 0 02:00 08/10/2022

Token Manifold Finance có mã ký hiệu là FOLD hoạt động trên nền tảng eth. Manifold Finance/FOLD thực hiện 182 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 621,483.52 USD (464.03 ETH)

eth0x8642a849d0dcb7a15a974794668adcfbe4794b56 1 0 02:00 08/10/2022

Token Prosper có mã ký hiệu là PROS hoạt động trên nền tảng eth. Prosper/PROS thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 44,993.65 USD (33.25 ETH)

arbitrum0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da 1 0 02:00 08/10/2022

Token Jones DAO có mã ký hiệu là JONES hoạt động trên nền tảng arbitrum. Jones DAO/JONES thực hiện 1,315 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,516.92 USD (41.92 ETH)

bsc0xf606bd19b1e61574ed625d9ea96c841d4e247a32 1 0 02:00 08/10/2022

Token Guardian GUARD có mã ký hiệu là GUARD hoạt động trên nền tảng bsc. Guardian/GUARD thực hiện 124 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 217,196.79 USD (770.86 ETH)

arbitrum0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55 1 0 02:00 08/10/2022

Token Dopex Governance Token có mã ký hiệu là DPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Governance Token/DPX thực hiện 2,194 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 642,756.85 USD (479.59 ETH)

avalanche0x686bef2417b6dc32c50a3cbfbcc3bb60e1e9a15d 1 0 02:00 08/10/2022

Token Aave Avalanche Market WBTC có mã ký hiệu là avWBTC hoạt động trên nền tảng avalanche. Aave Avalanche Market WBTC/avWBTC thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 137,963.05 USD (8,060.92 ETH)

bsc0x53e562b9b7e5e94b81f10e96ee70ad06df3d2657 1 0 02:00 08/10/2022

Token BabySwap có mã ký hiệu là BABY hoạt động trên nền tảng bsc. BabySwap Token/BABY thực hiện 529 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,005.20 USD (536.82 ETH)

eth0x249e38ea4102d0cf8264d3701f1a0e39c4f2dc3b 1 0 02:00 08/10/2022

Token UFO Gaming có mã ký hiệu là UFO hoạt động trên nền tảng eth. THE TRUTH/UFO thực hiện 137 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 185,479.98 USD (137.49 ETH)

eth0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70 1 0 02:00 08/10/2022

Token Reserve Rights có mã ký hiệu là RSR hoạt động trên nền tảng eth. Reserve Rights/RSR thực hiện 118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 148,552.60 USD (111.33 ETH)

avalanche0x53f7c5869a859f0aec3d334ee8b4cf01e3492f21 1 0 02:00 08/10/2022

Token avWETH có mã ký hiệu là avWETH hoạt động trên nền tảng avalanche. Aave Avalanche Market WETH/avWETH thực hiện 89 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,465.23 USD (6,569.67 ETH)

eth0x662b67d00a13faf93254714dd601f5ed49ef2f51 1 0 02:00 08/10/2022

Token Orbit Chain có mã ký hiệu là ORC hoạt động trên nền tảng eth. Orbit Chain/ORC thực hiện 28 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 68,012.00 USD (50.40 ETH)

eth0x3aada3e213abf8529606924d8d1c55cbdc70bf74 1 0 02:00 08/10/2022

Token XMON có mã ký hiệu là XMON hoạt động trên nền tảng eth. XMON/XMON thực hiện 46 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 208,618.56 USD (155.46 ETH)

eth0xa8c8cfb141a3bb59fea1e2ea6b79b5ecbcd7b6ca 1 0 02:00 08/10/2022

Token Syntropy có mã ký hiệu là NOIA hoạt động trên nền tảng eth. NOIA Token/NOIA thực hiện 89 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 119,670.12 USD (90.02 ETH)

eth0x87d73e916d7057945c9bcd8cdd94e42a6f47f776 1 0 02:00 08/10/2022

Token NFTX có mã ký hiệu là NFTX hoạt động trên nền tảng eth. NFTX/NFTX thực hiện 16 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,010.61 USD (44.37 ETH)