Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x3c02007d5c91870234c3ecc4864e21c07d5e1260 1 0 22:00 22/09/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 9 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 129,944.87 USD (616.42 ETH)

eth0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba 1 0 22:00 22/09/2023

Token FINE có mã ký hiệu là FINE hoạt động trên nền tảng eth. FINE/FINE thực hiện 3,150 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,286,742.70 USD (2,067.23 ETH)

bsc0x52419258e3fa44deac7e670eadd4c892b480a805 1 0 22:00 22/09/2023

Token StarShip có mã ký hiệu là STARSHIP hoạt động trên nền tảng bsc. StarShip/STARSHIP thực hiện 616 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,572.25 USD (315.51 ETH)

eth0xebb82c932759b515b2efc1cfbb6bf2f6dbace404 1 0 22:00 22/09/2023

Token shares finance có mã ký hiệu là SHARES hoạt động trên nền tảng eth. shares.finance/SHARES thực hiện 150 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,738.95 USD (45.71 ETH)

eth0xa9b1eb5908cfc3cdf91f9b8b3a74108598009096 1 0 22:00 22/09/2023

Token Bounce Token có mã ký hiệu là Auction hoạt động trên nền tảng eth. Bounce Token/Auction thực hiện 238 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 290,371.54 USD (182.73 ETH)

eth0x1117ac6ad6cdf1a3bc543bad3b133724620522d5 1 0 22:00 22/09/2023

Token MODA DAO có mã ký hiệu là MODA hoạt động trên nền tảng eth. moda/MODA thực hiện 42 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 30,799.42 USD (19.32 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 22:00 22/09/2023

Token Dopex Rebate Token có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 160 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 244,368.20 USD (152.25 ETH)

eth0x017e9db34fc69af0dc7c7b4b33511226971cddc7 1 0 22:00 22/09/2023

Token On Chain Dynamics có mã ký hiệu là OCD hoạt động trên nền tảng eth. On-Chain Dynamics/OCD thực hiện 272 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 226,308.93 USD (142.35 ETH)

eth0x9138c8779a0ac8a84d69617d5715bd8afa23c650 1 0 22:00 22/09/2023

Token Floor Cheese Burger có mã ký hiệu là FLRBRG hoạt động trên nền tảng eth. Floor Cheese Burger/FLRBRG thực hiện 321 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 116,109.67 USD (72.88 ETH)

eth0x4ad434b8cdc3aa5ac97932d6bd18b5d313ab0f6f 1 0 22:00 22/09/2023

Token EverMoon có mã ký hiệu là EVERMOON hoạt động trên nền tảng eth. EverMoon/EVERMOON thực hiện 72 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,990.10 USD (33.91 ETH)

bsc0x3e7f1039896454b9cb27c53cc7383e1ab9d9512a 1 0 22:00 22/09/2023

Token MetFi có mã ký hiệu là METFI hoạt động trên nền tảng bsc. MetFi/METFI thực hiện 1,609 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 157,071.27 USD (700.19 ETH)

eth0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015 1 0 22:00 22/09/2023

Token Bad Idea AI có mã ký hiệu là BAD hoạt động trên nền tảng eth. BAD IDEA AI/BAD thực hiện 510 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 555,114.14 USD (348.65 ETH)

eth0x644192291cc835a93d6330b24ea5f5fedd0eef9e 1 0 22:00 22/09/2023

Token AllianceBlock Nexera Token có mã ký hiệu là NXRA hoạt động trên nền tảng eth. AllianceBlock Nexera Token/NXRA thực hiện 40 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 26,975.49 USD (16.96 ETH)

eth0x38cf11283de05cf1823b7804bc75068bd6296957 1 0 22:00 22/09/2023

Token MOONBOT có mã ký hiệu là MBOT hoạt động trên nền tảng eth. MOONBOT/MBOT thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,775.56 USD (35.08 ETH)

eth0xc82e3db60a52cf7529253b4ec688f631aad9e7c2 1 0 22:00 22/09/2023

Token ARC có mã ký hiệu là ARC hoạt động trên nền tảng eth. ARC/ARC thực hiện 46 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,880.60 USD (39.46 ETH)

bsc0x8f7ebc23212f6adcc7a5f1c86197ec337c2f4997 1 0 22:00 22/09/2023

Token BeNFT AI có mã ký hiệu là $BeAI hoạt động trên nền tảng bsc. BeNFT AI/$BeAI thực hiện 734 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 396,573.19 USD (1,703.02 ETH)

eth0x5fe72ed557d8a02fff49b3b826792c765d5ce162 1 0 22:00 22/09/2023

Token Shezmu có mã ký hiệu là SHEZMU hoạt động trên nền tảng eth. Shezmu/SHEZMU thực hiện 157 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 117,805.25 USD (74.06 ETH)

eth0x94be6962be41377d5beda8dfe1b100f3bf0eacf3 1 0 22:00 22/09/2023

Token ᗪOᖇK ᒪOᖇᗪ có mã ký hiệu là DORKL hoạt động trên nền tảng eth. ᗪOᖇK ᒪOᖇᗪ/DORKL thực hiện 471 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 277,178.33 USD (174.42 ETH)

eth0x3e34eabf5858a126cb583107e643080cee20ca64 1 0 22:00 22/09/2023

Token Linq có mã ký hiệu là LINQ hoạt động trên nền tảng eth. Linq/LINQ thực hiện 385 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 207,110.00 USD (130.30 ETH)

eth0xf4b5470523ccd314c6b9da041076e7d79e0df267 1 0 22:00 22/09/2023

Token BlockBank có mã ký hiệu là BBANK hoạt động trên nền tảng eth. BlockBank/BBANK thực hiện 136 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 151,004.22 USD (95.04 ETH)

eth0x0b7f0e51cd1739d6c96982d55ad8fa634dd43a9c 1 0 22:00 22/09/2023

Token DMT có mã ký hiệu là DMT hoạt động trên nền tảng eth. DMT/DMT thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 43,807.76 USD (27.54 ETH)

eth0xd0d56273290d339aaf1417d9bfa1bb8cfe8a0933 1 0 22:00 22/09/2023

Token Foom có mã ký hiệu là FOOM hoạt động trên nền tảng eth. FOOM/FOOM thực hiện 755 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,396,211.88 USD (1,506.54 ETH)

bsc0xc9882def23bc42d53895b8361d0b1edc7570bc6a 1 0 22:00 22/09/2023

Token FistToken có mã ký hiệu là FIST hoạt động trên nền tảng bsc. FistToken/FIST thực hiện 2,260 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 291,566.30 USD (1,264.45 ETH)

eth0x949d48eca67b17269629c7194f4b727d4ef9e5d6 1 0 22:00 22/09/2023

Token Merit Circle có mã ký hiệu là MC hoạt động trên nền tảng eth. Merit Circle/MC thực hiện 528 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,359,708.16 USD (1,485.25 ETH)

eth0x0c48250eb1f29491f1efbeec0261eb556f0973c7 1 0 22:00 22/09/2023

Token AimBot có mã ký hiệu là AIMBOT hoạt động trên nền tảng eth. AimBot/AIMBOT thực hiện 316 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 443,521.95 USD (278.37 ETH)

eth0x0f7b3f5a8fed821c5eb60049538a548db2d479ce 1 0 22:00 22/09/2023

Token AirTor Protocol có mã ký hiệu là ATOR hoạt động trên nền tảng eth. AirTor Protocol/ATOR thực hiện 219 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 226,653.68 USD (142.51 ETH)

bsc0x949d48eca67b17269629c7194f4b727d4ef9e5d6 1 0 22:00 22/09/2023

Token Merit Circle có mã ký hiệu là MC hoạt động trên nền tảng bsc. Merit Circle/MC thực hiện 595 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,717.13 USD (311.59 ETH)

eth0x5362ca75aa3c0e714bc628296640c43dc5cb9ed6 1 0 22:00 22/09/2023

Token Dejitaru Hoshi có mã ký hiệu là HOSHI hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Hoshi/HOSHI thực hiện 88 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,311.68 USD (41.16 ETH)

eth0x0001a500a6b18995b03f44bb040a5ffc28e45cb0 1 0 22:00 22/09/2023

Token Autonolas có mã ký hiệu là OLAS hoạt động trên nền tảng eth. Autonolas/OLAS thực hiện 75 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,073.82 USD (74.20 ETH)

bsc0x0173295183685f27c84db046b5f0bea3e683c24b 1 0 22:00 22/09/2023

Token Cat có mã ký hiệu là CAT hoạt động trên nền tảng bsc. Cat/CAT thực hiện 461 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,018.58 USD (336.55 ETH)

bsc0xaaa9214f675316182eaa21c85f0ca99160cc3aaa 1 0 22:00 22/09/2023

Token QANX Token có mã ký hiệu là QANX hoạt động trên nền tảng bsc. QANX Token/QANX thực hiện 245 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,134.50 USD (251.67 ETH)

arbitrum0x772598e9e62155d7fdfe65fdf01eb5a53a8465be 1 0 22:00 22/09/2023

Token Empyreal có mã ký hiệu là EMP hoạt động trên nền tảng arbitrum. Empyreal/EMP thực hiện 30 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 111,066.30 USD (69.44 ETH)

eth0x046eee2cc3188071c02bfc1745a6b17c656e3f3d 1 0 22:00 22/09/2023

Token Rollbit Coin có mã ký hiệu là RLB hoạt động trên nền tảng eth. Rollbit Coin/RLB thực hiện 1,014 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,572,100.34 USD (2,868.33 ETH)

arbitrum0xa684cd057951541187f288294a1e1c2646aa2d24 1 0 22:00 22/09/2023

Token Vesta Finance có mã ký hiệu là VSTA hoạt động trên nền tảng arbitrum. Vesta/VSTA thực hiện 91 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,794.13 USD (63.39 ETH)

eth0xbe042e9d09cb588331ff911c2b46fd833a3e5bd6 1 0 22:00 22/09/2023

Token Pepe Token có mã ký hiệu là PEPE hoạt động trên nền tảng eth. Pepe/PEPE thực hiện 274 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 167,571.57 USD (105.43 ETH)

eth0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff 1 0 22:00 22/09/2023

Token ImmutableX có mã ký hiệu là IMX hoạt động trên nền tảng eth. Immutable X/IMX thực hiện 532 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,774,621.86 USD (1,115.54 ETH)

eth0x2e85ae1c47602f7927bcabc2ff99c40aa222ae15 1 0 22:00 22/09/2023

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng eth. Katana Inu/KATA thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,801.39 USD (45.18 ETH)

eth0xccccb68e1a848cbdb5b60a974e07aae143ed40c3 1 0 22:00 22/09/2023

Token TOPIA có mã ký hiệu là TOPIA hoạt động trên nền tảng eth. TOPIA/TOPIA thực hiện 87 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 145,821.92 USD (91.78 ETH)

eth0x03be5c903c727ee2c8c4e9bc0acc860cca4715e2 1 0 22:00 22/09/2023

Token Ternoa có mã ký hiệu là CAPS hoạt động trên nền tảng eth. Capsule Coin/CAPS thực hiện 37 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,427.52 USD (31.02 ETH)

bsc0xb86126b872e3f23bc62d6a4a3152ec65202a2073 1 0 22:00 22/09/2023

Token Pin Token có mã ký hiệu là PIN hoạt động trên nền tảng bsc. Pin Token/PIN thực hiện 534 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,463.32 USD (403.45 ETH)