Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x2ae4f5f7d654583f26b697728be56d255ee4bb3b 2 0 23:10 09/12/2022

Token BitAstirToken có mã ký hiệu là BITA hoạt động trên nền tảng bsc. BitAstirToken/BITA thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 20,915.75 USD (72.13 ETH)

bsc0xcee750464f09240794aeeef50e808ecf1a8237c8 2 0 23:10 09/12/2022

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 41,516.09 USD (143.18 ETH)

avalanche0x260bbf5698121eb85e7a74f2e45e16ce762ebe11 1 0 23:00 09/12/2022

Token Axelar Wrapped UST có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng avalanche. Axelar Wrapped UST/UST thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,727.82 USD (6,005.71 ETH)

eth0xc1f33e0cf7e40a67375007104b929e49a581bafe 1 0 23:00 09/12/2022

Token SPOT có mã ký hiệu là SPOT hoạt động trên nền tảng eth. SPOT/SPOT thực hiện 224 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 441,891.69 USD (345.15 ETH)

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 23:00 09/12/2022

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 1,457 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 625,502.05 USD (489.65 ETH)

eth0x9c7376b5060c47e555f5f53005aa3d5a7c66f2fb 1 0 23:00 09/12/2022

Token Swapify có mã ký hiệu là SWIFY hoạt động trên nền tảng eth. Swapify/SWIFY thực hiện 507 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 322,996.14 USD (252.60 ETH)

bsc0x61d5822dd7b3ed495108733e6550d4529480c8f6 1 0 23:00 09/12/2022

Token Pancake Games có mã ký hiệu là GCAKE hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake GAMES/GCAKE thực hiện 658 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 196,543.51 USD (676.67 ETH)

eth0x8c6fa66c21ae3fc435790e451946a9ea82e6e523 1 0 23:00 09/12/2022

Token MetaFabric có mã ký hiệu là FABRIC hoạt động trên nền tảng eth. MetaFabric/FABRIC thực hiện 164 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 199,671.59 USD (156.40 ETH)

eth0x5b7533812759b45c2b44c19e320ba2cd2681b542 1 0 23:00 09/12/2022

Token SingularityNET có mã ký hiệu là AGIX hoạt động trên nền tảng eth. SingularityNET Token/AGIX thực hiện 478 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 549,619.29 USD (430.56 ETH)

eth0x6a6aa13393b7d1100c00a57c76c39e8b6c835041 1 0 23:00 09/12/2022

Token OpenAI ERC có mã ký hiệu là OPENAI hoạt động trên nền tảng eth. OpenAI/OPENAI thực hiện 2,205 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,014,384.20 USD (792.73 ETH)

polygon0xe0f463832295adf63eb6ca053413a3f9cd8bf685 1 0 23:00 09/12/2022

Token Snowflake có mã ký hiệu là SNOW hoạt động trên nền tảng polygon. Snowflake/SNOW thực hiện 215 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,906.71 USD (83,236.20 ETH)

eth0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5 1 0 23:00 09/12/2022

Token Oraichain có mã ký hiệu là ORAI hoạt động trên nền tảng eth. Oraichain Token/ORAI thực hiện 138 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 155,639.96 USD (121.56 ETH)

bsc0xa325ad6d9c92b55a3fc5ad7e412b1518f96441c0 1 0 23:00 09/12/2022

Token Oraichain có mã ký hiệu là ORAI hoạt động trên nền tảng bsc. Oraichain Token/ORAI thực hiện 840 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 420,911.86 USD (1,449.86 ETH)

eth0xedb171c18ce90b633db442f2a6f72874093b49ef 1 0 23:00 09/12/2022

Token Wrapped Ampleforth có mã ký hiệu là WAMPL hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped Ampleforth/WAMPL thực hiện 235 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 284,922.33 USD (222.18 ETH)

bsc0x152ad7dc399269fa65d19bd7a790ea8aa5b23dad 1 0 23:00 09/12/2022

Token Tao Te Ching có mã ký hiệu là TTC hoạt động trên nền tảng bsc. Tao Te Ching /TTC thực hiện 3,404 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,541,716.48 USD (8,767.26 ETH)

polygon0xcf630283e8ff2e30c29093bc8aa58cadd8613039 1 0 23:00 09/12/2022

Token Optimus V3 có mã ký hiệu là OPT3 hoạt động trên nền tảng polygon. Optimus V3/OPT3 thực hiện 1,280 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,500,529.47 USD (1,621,752.28 ETH)

avalanche0x027dbca046ca156de9622cd1e2d907d375e53aa7 1 0 23:00 09/12/2022

Token Ampleforth secured by Meter Passport có mã ký hiệu là AMPL hoạt động trên nền tảng avalanche. Ampleforth secured by Meter Passport/AMPL thực hiện 344 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 186,503.94 USD (13,837.28 ETH)

eth0x0a41e6d4d4897e8cec819ce7d10b2d7cda61dc94 1 0 23:00 09/12/2022

Token YCLUB có mã ký hiệu là SYC hoạt động trên nền tảng eth. Super Yacht Coin/SYC thực hiện 31 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,577.64 USD (45.81 ETH)

eth0xd46ba6d942050d489dbd938a2c909a5d5039a161 1 0 23:00 09/12/2022

Token Ampleforth có mã ký hiệu là AMPL hoạt động trên nền tảng eth. Ampleforth/AMPL thực hiện 801 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,022,104.62 USD (2,355.97 ETH)

avalanche0xfb6523a6799129caf098e8a500a787135a5eae49 1 0 23:00 09/12/2022

Token X3TA có mã ký hiệu là X3TA hoạt động trên nền tảng avalanche. X3TA/X3TA thực hiện 192 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 128,391.78 USD (9,603.52 ETH)

bsc0x9e24415d1e549ebc626a13a482bb117a2b43e9cf 1 0 23:00 09/12/2022

Token Lovely Inu finance có mã ký hiệu là LOVELY hoạt động trên nền tảng bsc. Lovely Inu Finance/LOVELY thực hiện 677 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 93,143.49 USD (321.35 ETH)

eth0x50d1c9771902476076ecfc8b2a83ad6b9355a4c9 1 0 23:00 09/12/2022

Token FTT có mã ký hiệu là FTX Token hoạt động trên nền tảng eth. FTT/FTX Token thực hiện 347 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 265,716.84 USD (207.25 ETH)

eth0x981dc247745800bd2ca28a4bf147f0385eaa0bc0 1 0 23:00 09/12/2022

Token NutsDAO có mã ký hiệu là NUTS hoạt động trên nền tảng eth. NutsDAO/NUTS thực hiện 8 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,256.09 USD (61.24 ETH)

eth0x12b6893ce26ea6341919fe289212ef77e51688c8 1 0 23:00 09/12/2022

Token Tamadoge có mã ký hiệu là TAMA hoạt động trên nền tảng eth. Tamadoge/TAMA thực hiện 284 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 273,950.71 USD (213.93 ETH)

arbitrum0x1a5b0aaf478bf1fda7b934c76e7692d722982a6d 1 0 23:00 09/12/2022

Token Buffer Token có mã ký hiệu là BFR hoạt động trên nền tảng arbitrum. Buffer Token/BFR thực hiện 561 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 378,744.44 USD (295.85 ETH)

eth0x2de509bf0014ddf697b220be628213034d320ece 1 0 23:00 09/12/2022

Token Dont Buy Inu có mã ký hiệu là DBI hoạt động trên nền tảng eth. Dont Buy Inu/DBI thực hiện 106 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,844.61 USD (62.62 ETH)

eth0x17ef75aa22dd5f6c2763b8304ab24f40ee54d48a 1 0 23:00 09/12/2022

Token RevolutionPopuli ERC20 Token có mã ký hiệu là RVP hoạt động trên nền tảng eth. RevolutionPopuli ERC20 Token/RVP thực hiện 985 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,284,574.62 USD (1,003.28 ETH)

eth0x85eee30c52b0b379b046fb0f85f4f3dc3009afec 1 0 23:00 09/12/2022

Token Keep.network có mã ký hiệu là KEEP hoạt động trên nền tảng eth. KEEP Token/KEEP thực hiện 104 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,110.11 USD (61.81 ETH)

eth0xc5be99a02c6857f9eac67bbce58df5572498f40c 1 0 23:00 09/12/2022

Token UniswapV2ETHAMPL có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 635 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,425,968.23 USD (4,230.34 ETH)

eth0x71fc1f555a39e0b698653ab0b475488ec3c34d57 1 0 23:00 09/12/2022

Token Rainmaker Games có mã ký hiệu là RAIN hoạt động trên nền tảng eth. Rainmaker Games/RAIN thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,972.52 USD (43.63 ETH)

eth0x491604c0fdf08347dd1fa4ee062a822a5dd06b5d 1 0 23:00 09/12/2022

Token CartesiToken có mã ký hiệu là CTSI hoạt động trên nền tảng eth. Cartesi Token/CTSI thực hiện 54 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,412.11 USD (52.54 ETH)

eth0x41a3dba3d677e573636ba691a70ff2d606c29666 1 0 23:00 09/12/2022

Token BlockWallet có mã ký hiệu là BLANK hoạt động trên nền tảng eth. GoBlank Token/BLANK thực hiện 159 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 223,556.13 USD (174.32 ETH)

eth0x20e7125677311fca903a8897042b9983f22ea295 1 0 23:00 09/12/2022

Token FreewayToken có mã ký hiệu là FWT hoạt động trên nền tảng eth. FreewayToken/FWT thực hiện 39 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,644.52 USD (40.35 ETH)

bsc0x853a8ab1c365ea54719eb13a54d6b22f1fbe7feb 1 0 23:00 09/12/2022

Token InvestDex có mã ký hiệu là INVEST hoạt động trên nền tảng bsc. Investdex/INVEST thực hiện 127 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,591.67 USD (171.05 ETH)

eth0xf3b9569f82b18aef890de263b84189bd33ebe452 1 0 23:00 09/12/2022

Token A Hunters Dream có mã ký hiệu là CAW hoạt động trên nền tảng eth. A Hunters Dream/CAW thực hiện 280 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 358,683.68 USD (282.37 ETH)

eth0x967da4048cd07ab37855c090aaf366e4ce1b9f48 1 0 23:00 09/12/2022

Token Ocean Token có mã ký hiệu là OCEAN hoạt động trên nền tảng eth. Ocean Token/OCEAN thực hiện 307 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 337,329.04 USD (263.53 ETH)

fantom0xc60d7067dfbc6f2caf30523a064f416a5af52963 1 0 23:00 09/12/2022

Token Treeb có mã ký hiệu là TREEB hoạt động trên nền tảng fantom. Treeb/TREEB thực hiện 582 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,647.67 USD (329,902.31 ETH)

eth0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a 1 0 23:00 09/12/2022

Token Yieldification có mã ký hiệu là YDF hoạt động trên nền tảng eth. Yieldification/YDF thực hiện 140 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 423,715.92 USD (334.61 ETH)

polygon0x282d8efce846a88b159800bd4130ad77443fa1a1 1 0 23:00 09/12/2022

Token Ocean Token (PoS) có mã ký hiệu là mOCEAN hoạt động trên nền tảng polygon. Ocean Token (PoS)/mOCEAN thực hiện 684 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 134,171.74 USD (145,631.93 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 23:00 09/12/2022

Token Mango Man Intelligent có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 295 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,458.84 USD (343.11 ETH)