Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x80ce3027a70e0a928d9268994e9b85d03bd4cdcf 1 0 01:00 04/02/2023

Token Polkalokr có mã ký hiệu là LKR hoạt động trên nền tảng eth. Polkalokr/LKR thực hiện 137 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 131,443.27 USD (79.77 ETH)

bsc0x853a8ab1c365ea54719eb13a54d6b22f1fbe7feb 1 0 01:00 04/02/2023

Token Investdex có mã ký hiệu là INVEST hoạt động trên nền tảng bsc. Investdex/INVEST thực hiện 3,300 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,926,099.41 USD (5,882.33 ETH)

polygon0x6d9c0b104e5af90a6d11a13eb77288e533333301 1 0 01:00 04/02/2023

Token MAXX Finance có mã ký hiệu là MAXX hoạt động trên nền tảng polygon. Maxx Finance/MAXX thực hiện 296 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,430.66 USD (61,626.26 ETH)

bsc0x22168882276e5d5e1da694343b41dd7726eeb288 1 0 01:00 04/02/2023

Token WSB Token có mã ký hiệu là WSB hoạt động trên nền tảng bsc. WSB Token/WSB thực hiện 2,313 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 402,404.93 USD (1,234.49 ETH)

bsc0x01e0d17a533e5930a349c2bb71304f04f20ab12b 1 0 01:00 04/02/2023

Token Revolve Games có mã ký hiệu là RPG hoạt động trên nền tảng bsc. REVOLVE_GAMES/RPG thực hiện 807 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 232,301.29 USD (706.76 ETH)

eth0x461b71cff4d4334bba09489ace4b5dc1a1813445 1 0 01:00 04/02/2023

Token Hoard có mã ký hiệu là HRD hoạt động trên nền tảng eth. Hoard/HRD thực hiện 45 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,672.32 USD (40.24 ETH)

avalanche0x18706c65b12595edb43643214eacdb4f618dd166 1 0 01:00 04/02/2023

Token BayMax Finance có mã ký hiệu là BAY hoạt động trên nền tảng avalanche. BAYMAX/BAY thực hiện 700 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 638,644.46 USD (30,061.48 ETH)

eth0xee573a945b01b788b9287ce062a0cfc15be9fd86 1 0 01:00 04/02/2023

Token Exeedme có mã ký hiệu là XED hoạt động trên nền tảng eth. Exeedme/XED thực hiện 165 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 419,914.24 USD (252.76 ETH)

eth0x4236f8aaf2b1f3a28420eb15b8e0ddf63201a95e 1 0 01:00 04/02/2023

Token Bermuda có mã ký hiệu là BMDA hoạt động trên nền tảng eth. Bermuda/BMDA thực hiện 242 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 132,862.35 USD (80.68 ETH)

bsc0x3279510e89600ee1767a037dbd0ad49c974063ae 1 0 01:00 04/02/2023

Token NFTBOOKS có mã ký hiệu là NFTBS hoạt động trên nền tảng bsc. NFTBOOKS/NFTBS thực hiện 233 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,224.78 USD (189.89 ETH)

avalanche0x260bbf5698121eb85e7a74f2e45e16ce762ebe11 1 0 01:00 04/02/2023

Token Axelar Wrapped UST có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng avalanche. Axelar Wrapped UST/UST thực hiện 347 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,254.12 USD (3,274.38 ETH)

eth0x7a5ce6abd131ea6b148a022cb76fc180ae3315a6 1 0 01:00 04/02/2023

Token bAlpha có mã ký hiệu là bALPHA hoạt động trên nền tảng eth. bAlpha/bALPHA thực hiện 148 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,100.79 USD (63.22 ETH)

eth0x6fc13eace26590b80cccab1ba5d51890577d83b2 1 0 01:00 04/02/2023

Token Umbrella có mã ký hiệu là UMB hoạt động trên nền tảng eth. Umbrella/UMB thực hiện 97 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,383.95 USD (78.70 ETH)

avalanche0xb599c3590f42f8f995ecfa0f85d2980b76862fc1 1 0 01:00 04/02/2023

Token TerraUSD Wormhole có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng avalanche. UST (Wormhole)/UST thực hiện 1,967 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 285,399.00 USD (13,477.73 ETH)

bsc0x23396cf899ca06c4472205fc903bdb4de249d6fc 1 0 01:00 04/02/2023

Token Wrapped UST Token có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped UST Token/UST thực hiện 7,647 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,126,540.61 USD (3,463.89 ETH)

eth0xa47c8bf37f92abed4a126bda807a7b7498661acd 1 0 01:00 04/02/2023

Token Wrapped UST Token có mã ký hiệu là UST hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped UST Token/UST thực hiện 356 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 185,546.60 USD (112.92 ETH)

eth0x888cea2bbdd5d47a4032cf63668d7525c74af57a 1 0 01:00 04/02/2023

Token Poof Token có mã ký hiệu là POOF hoạt động trên nền tảng eth. Poof Token/POOF thực hiện 171 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 221,170.33 USD (133.29 ETH)

eth0xad0891abb1687fb994a2c1c9699520422573996f 1 0 01:00 04/02/2023

Token Ether Tech có mã ký hiệu là ETHER hoạt động trên nền tảng eth. ETHER/ETHER thực hiện 58 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,498.01 USD (60.46 ETH)

eth0xa71d0588eaf47f12b13cf8ec750430d21df04974 1 0 01:00 04/02/2023

Token Shiba Predator có mã ký hiệu là QOM hoạt động trên nền tảng eth. Shiba Predator/QOM thực hiện 664 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,819,724.84 USD (1,710.92 ETH)

polygon0x614389eaae0a6821dc49062d56bda3d9d45fa2ff 1 0 01:00 04/02/2023

Token Orbs Token có mã ký hiệu là ORBS hoạt động trên nền tảng polygon. Orbs (PoS)/ORBS thực hiện 583 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 209,794.58 USD (176,466.61 ETH)

eth0xff56cc6b1e6ded347aa0b7676c85ab0b3d08b0fa 1 0 01:00 04/02/2023

Token Orbs có mã ký hiệu là ORBS hoạt động trên nền tảng eth. Orbs/ORBS thực hiện 179 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 384,855.85 USD (234.27 ETH)

bsc0xebd49b26169e1b52c04cfd19fcf289405df55f80 1 0 01:00 04/02/2023

Token Orbs có mã ký hiệu là ORBS hoạt động trên nền tảng bsc. Orbs/ORBS thực hiện 288 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 226,930.33 USD (700.37 ETH)

arbitrum0x954ac1c73e16c77198e83c088ade88f6223f3d44 1 0 01:00 04/02/2023

Token LeverageInu có mã ký hiệu là LEVI hoạt động trên nền tảng arbitrum. LeverageInu/LEVI thực hiện 123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,701.22 USD (31.35 ETH)

eth0xeb953eda0dc65e3246f43dc8fa13f35623bdd5ed 1 0 01:00 04/02/2023

Token Rainicorn có mã ký hiệu là RAINI hoạt động trên nền tảng eth. Rainicorn/RAINI thực hiện 116 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 269,699.69 USD (163.72 ETH)

arbitrum0xc47d9753f3b32aa9548a7c3f30b6aec3b2d2798c 1 0 01:00 04/02/2023

Token TND có mã ký hiệu là TND hoạt động trên nền tảng arbitrum. TND/TND thực hiện 608 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 628,331.21 USD (380.99 ETH)

eth0x9f9c8ec3534c3ce16f928381372bfbfbfb9f4d24 1 0 01:00 04/02/2023

Token GraphLinq Protocol có mã ký hiệu là GLQ hoạt động trên nền tảng eth. GraphLinq/GLQ thực hiện 212 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 429,465.09 USD (261.25 ETH)

bsc0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb 1 0 01:00 04/02/2023

Token MarsDAO có mã ký hiệu là MDAO hoạt động trên nền tảng bsc. MarsDAO/MDAO thực hiện 1,749 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,455,891.64 USD (4,429.43 ETH)

eth0xfcf8eda095e37a41e002e266daad7efc1579bc0a 1 0 01:00 04/02/2023

Token FLEX Coin có mã ký hiệu là FLEX hoạt động trên nền tảng eth. FLEX Coin/FLEX thực hiện 268 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 300,033.76 USD (182.31 ETH)

eth0xf36c5f04127f7470834ed6f98bddc1be62aba48d 1 0 01:00 04/02/2023

Token CryptoAI có mã ký hiệu là CAI hoạt động trên nền tảng eth. CryptoAI/CAI thực hiện 1,553 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,026,973.62 USD (1,226.25 ETH)

eth0x9196e18bc349b1f64bc08784eae259525329a1ad 1 0 01:00 04/02/2023

Token PUSSY token có mã ký hiệu là PUSSY hoạt động trên nền tảng eth. PUSSY token/PUSSY thực hiện 28 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,056.03 USD (47.99 ETH)

bsc0x4b85a666dec7c959e88b97814e46113601b07e57 1 0 01:00 04/02/2023

Token GoCrypto có mã ký hiệu là GoC hoạt động trên nền tảng bsc. GoCrypto/GoC thực hiện 671 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 192,126.33 USD (588.26 ETH)

eth0x8eecaad83a1ea77bd88a818d4628fafc4cad7969 1 0 01:00 04/02/2023

Token Not Financial Advice có mã ký hiệu là NFAi hoạt động trên nền tảng eth. Not Financial Advice/NFAi thực hiện 283 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 561,424.16 USD (339.59 ETH)

bsc0xeb953eda0dc65e3246f43dc8fa13f35623bdd5ed 1 0 01:00 04/02/2023

Token Rainicorn có mã ký hiệu là RAINI hoạt động trên nền tảng bsc. Rainicorn/RAINI thực hiện 148 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,580.64 USD (298.17 ETH)

eth0xbb9fd9fa4863c03c574007ff3370787b9ce65ff6 1 0 01:00 04/02/2023

Token HILO có mã ký hiệu là HILO hoạt động trên nền tảng eth. HILO/HILO thực hiện 109 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,971.60 USD (41.12 ETH)

bsc0x5621b5a3f4a8008c4ccdd1b942b121c8b1944f1f 1 0 01:00 04/02/2023

Token Exeedme có mã ký hiệu là XED hoạt động trên nền tảng bsc. Exeedme/XED thực hiện 418 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,206.25 USD (310.08 ETH)

eth0x0d02755a5700414b26ff040e1de35d337df56218 1 0 01:00 04/02/2023

Token Bend Token có mã ký hiệu là BEND hoạt động trên nền tảng eth. Bend Token/BEND thực hiện 342 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,356,726.06 USD (824.77 ETH)

polygon0x8f006d1e1d9dc6c98996f50a4c810f17a47fbf19 1 0 01:00 04/02/2023

Token Pleasure Coin có mã ký hiệu là NSFW hoạt động trên nền tảng polygon. Pleasure Coin/NSFW thực hiện 618 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,410.41 USD (90,735.75 ETH)

bsc0x69bfa36d50d92e8985d27e6aa6e685c0325ce7b4 1 0 01:00 04/02/2023

Token Cryptorg có mã ký hiệu là CTG hoạt động trên nền tảng bsc. Cryptorg/CTG thực hiện 895 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 302,007.42 USD (923.70 ETH)

eth0x850aab69f0e0171a9a49db8be3e71351c8247df4 1 0 01:00 04/02/2023

Token Konomi có mã ký hiệu là KONO hoạt động trên nền tảng eth. Konomi/KONO thực hiện 302 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 177,913.43 USD (107.99 ETH)

eth0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 1 0 01:00 04/02/2023

Token Republic Token có mã ký hiệu là REN hoạt động trên nền tảng eth. Republic Token/REN thực hiện 277 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 354,683.42 USD (215.22 ETH)