File đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2024

MẪU BẢNG TÍNH CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐÁNH GIÁ LẠI (ÁP DỤNG TRONG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN)

Cập nhật: 19/01/2024

Căn cứ: Thông tư 210/2014/TT-BTC

Tải về

Chỉnh sửa và tải về

 • Zing Me
 • Facebook
 • Twitter

bảng tính chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại, chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại, tính tỷ giá hối đoái đánh giá lại

Hiện tại TaxBook đã mặc định 1 số loại ngoại tệ thường dùng như USD, EUR, CNY, … tuy nhiên nếu công ty của bạn có phát sinh thêm các loại ngoại tệ khác thì cài đặt tại đây

File đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2024
File đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2024

Nguyên tắc tính tỷ giá ghi sổ trên TaxBook

Nguyên tắc tính

 • TaxBook đang tính tỷ giá ghi sổ theo phương pháp bình quân di động

Tỷ giá ghi sổ = (Tiền VND tồn đầu ngày + Tiền VND tăng trong ngày) / (Tiền ngoại tệ đầu ngày + Tiền ngoại tệ tăng trong ngày).

 • Ghi nhận thứ tự bút toán theo thời gian vào sổ

Nếu trong ngày phát sinh nhiều giao dịch tăng/giảm tiền thì phần mềm tính lại tỷ giá ghi sổ sau mỗi giao dịch.

 • Hiện tại TaxBook đang tính chính xác đến chữ số thập phân và không làm tròn

Thứ tự vào sổ của các bút toán và cách xử lý

Trong cùng 1 ngày bạn có nhiều chứng từ thu và chi liên quan đến tài khoản ngoại tệ thì phần mềm sẽ căn cứ vào thời điểm vào sổ của từng chứng từ để tính tỷ giá ghi sổ & xuất quỹ

Ví dụ:

Trong ngày 04/01/2021 bạn có nhập 1 bút toán thu và 1 bút toán chi ngoại tệ và bút toán thu ngoại tệ vào sổ sau bút toán chi ngoại tệ, khi tính lại tỷ giá xuất quỹ cho bút toán chi, thì phần mềm sẽ tính không bao gồm bút toán thu ngoại tệ, lý do là bút toán thu phát sinh sau bút toán chi ngoại tệ.

→ Xử lý ở trường hợp này, nếu bạn muốn tính tỷ giá xuất quỹ cho bút toán chi ngày 04/01/2021 bao gồm cả bút toán thu thì bạn phải vào sổ lại bút toán chi ngoại tệ. Khi đó phần mềm sẽ tính lại theo thứ tự thời gian vào sổ

Note

Nếu trong 1 ngày bạn có nhiều chứng từ thu & chi ngoại tệ thì khi nhập liệu, bạn nên nhập theo thứ tự phát sinh của các chứng từ để đảm bảo tính chính xác

Một số trường hợp chênh lệch tỷ giá và xử lý trên phần mềm

Mua ngoại tệ và xuất bán ngoại tệ

 • Ta có nghiệp vụ mua USD và xuất USD như sau:

Ngày 04/01/2021: mua 2.000 USD bằng tiền mặt VND chuyển sang TK USD, tỷ giá ký kết trong hợp đồng mua bán ngoại tệ của ngân hàng là: 23.170 VND/USD

Ngày 07/01/2021: mua 3.000 USD bằng tiền mặt VND chuyển sang TK USD, tỷ giá ký kết hợp đồng mua bán ngoại tệ của ngân hàng là: 23.160 VND/USD

Ngày 10/02/2021: Bán 500 USD chuyển sang TK VND, tỷ giá ký kết hợp đồng mua bán ngoại tệ của ngân hàng là 23.000 VND/USD

 • Ngày 10/02/2021: Bán USD thu VND - Xuất hiện chênh lệch tỷ giá, bạn thao tác trên phần mềm như sau:

Bước 1: Chọn chứng từ ngân hàng → Điền ngày vào sổ → Chọn loại tiền tệ —> Đánh giá chênh lệch tỷ giá

File đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2024

Bước 2: Xử lý nghiệp vụ bán ngoại tệ

File đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2024

Bước 3 Kiểm tra lại bút toán → Vào sổ

File đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2024

Tỷ giá xuất ngoại tệ = (46.340.000 + 69.480.000)/(2.000+3.000) = 23.164 (VND/USD)

Tỷ giá 23.164 VND/USD là tỷ giá xuất ngoại tệ ngày 10/02/2021, tỷ giá ký kết trong hợp đồng mua bán ngoại tệ của ngân hàng là 23.000 VND/USD, do đó nghiệp vụ này sẽ phát sinh chênh lệch tỷ giá (lỗ chênh lệch tỷ giá)

Mua ngoại tệ và xuất ngoại tệ ứng trước cho nhà cung cấp

* … Tiếp theo

Ngày 28/02/2021, mua 5.000 USD bằng tiền gửi ngân hàng VND chuyển sang TK USD, tỷ giá ký kết trong hợp đồng mua bán ngoại tệ của ngân hàng là: 22.840 VND/USD.

Ngày 03/03/2021, chuyển 7.000 USD ứng trước cho nhà cung cấp, tỷ giá giao dịch thực tế ngân hàng (tỷ giá bán) là: 23.100 VND/USD. Cách định khoản:

 • Ngày 03/03/2021: Ứng trước cho NCC → Xuất hiện chênh lệch tỷ giá khi chi ngoại tệ, bạn thao tác trên phần mềm như sau

Bước 1: Chọn chứng từ ngân hàng → Điền ngày vào sổ → Chọn loại tiền tệ → Đánh giá chênh lệch tỷ giá

File đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2024

Bước 2: Xử lý bút toán ứng trước

File đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2024

Bước 3: Kiểm tra lại bút toán → Vào sổ

File đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2024

Tỷ giá xuất ngoại tệ = 218.438.000/(2.000+3.000-500+5.000) = 22.993,474 (VND/USD)

Tỷ giá 22.993,474 VND/USD là tỷ giá xuất ngoại tệ ngày 03/03/2021, tỷ giá giao dịch thực tế của ngân hàng (tỷ giá bán) là 23.100 VND/USD, do đó nghiệp vụ này sẽ phát sinh chênh lệch tỷ giá (lãi chênh lệch tỷ giá)

Xuất ngoại tệ trả phí ngân hàng (không qua các tài khoản phải trả)

 • … Tiếp theo

Ngày 04/03/2021, Ngân hàng thu phí chuyển khoản là 20 USD, tỷ giá thực tế của ngân hàng (tỷ giá mua) là: 22.940 VND/USD.

Ngày 30/03/2021, Ngân hàng thu phí duy trì tài khoản là 5.5 USD, tỷ giá thực tế của ngân hàng (tỷ giá mua) là: 23.000 VND/USD.

 • Ngày 04/03/2021 & 30/03/2021 Ngân hàng thu phí → Xử lý trên phần mềm theo các bước giống như trường hợp bán ngoại tệ và ứng trước tiền cho NCC
  File đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2024

Mua hàng và xuất ngoại tệ thanh toán

 • … Tiếp theo

Ngày 05/04/2021, Nhà cung cấp đã chuyển giao thành công đơn hàng và đã phát hành Commercial Invoice trị giá 14.000 USD, khách hàng đã nhận tiền ứng trước là 7.000 USD ngày 03/03/2021 với tỷ giá giao dịch thực tế ngân hàng (tỷ giá bán) là: 23.100 VND/USD, tỷ giá giao dịch thực tế ngân hàng (tỷ giá bán) ngày 05/04/2021 là: 23.160 VND/USD.

Ngày 09/04/2021, mua 5.000 USD bằng tiền gửi ngân hàng VND chuyển sang TK USD, tỷ giá ký kết trong hợp đồng mua bán ngoại tệ của ngân hàng là: 23.150 VND/USD.

Ngày 10/04/2021, công ty chuyển thanh toán 7.000 USD còn lại

 • Ngày 10/04/2021: Thanh toán 7000 USD còn lại → Xuất hiện chênh lệch tỷ giá. Thao tác trên phần mềm như sau:

Bước 1: Chọn chứng từ ngân hàng → Chọn đối tượng pháp nhân → Điền ngày vào sổ → Chọn loại tiền tệ → Đánh giá chênh lệch tỷ giá

File đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2024

Bước 2: Xử lý bút toán thanh toán tiền cho NCC

File đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2024

Bước 3: Kiểm tra lại bút toán → Vào sổ

File đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2024

Tỷ giá xuất ngoại tệ = 172.647.351 / 7474.5 = 23.098,181 (VND/USD)

Tỷ giá ghi sổ Nợ phải trả = 162.120.000/ 7.000 = 23.160 (VND/USD)

Tỷ giá 23.098,181 VND/USD là tỷ giá xuất ngoại tệ ngày 10/04/2021, công nợ còn phải thanh toán cho nhà cung cấp là 7.000 USD với tỷ giá là 23.160 VND/USD, do đó nghiệp vụ này sẽ phát sinh chênh lệch tỷ giá (lãi chênh lệch tỷ giá)

Bán hàng và nhận thanh toán bằng ngoại tệ

 • … Tiếp theo

Ngày 13/04/2021, công ty xuất bán hàng cho khách hàng, đơn hàng trị giá 8.000 USD, tỷ giá giao dịch thực tế của ngân hàng (tỷ giá mua) là 22.990 VND/USD

Ngày 23/04/2021, công ty tiếp tục xuất bán hàng cho khách hàng, đơn hàng trị giá 7.800 USD, tỷ giá giao dịch thực tế của ngân hàng (tỷ giá mua) là 22.970 VND/USD

Ngày 26/04/2021, khách hàng thanh toán toàn bộ tiền hàng cho công ty, tỷ giá giao dịch thực tế của ngân hàng (tỷ giá mua) là 22.960 VND/USD

 • Ngày 26/04/2021: Khách hàng thanh toán toàn bộ tiền → Xuất hiện chênh lệch tỷ giá, bạn thao tác trên phần mềm như sau:

Bước 1: Chọn chứng từ ngân hàng → Chọn đối tượng pháp nhân → Điền ngày vào sổ → Chọn loại tiền tệ → Đánh giá chênh lệch tỷ giá

File đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2024

Bước 2: Xử lý bút toán thu tiền khách hàng

File đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2024

Bước 3: Kiểm tra lại bút toán → Vào sổ

File đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2024

Tỷ giá ghi sổ Nợ phải thu = 363.086.000/ 15.800 = 22.980,127 (VND/USD)

Tỷ giá 22.980,127 VND/USD là tỷ giá xuất ghi sổ công nợ phải thu khách hàng 26/04/2021, Tỷ giá thực tế của ngân hàng (tỷ giá mua) là 22.960 VND/USD, do đó nghiệp vụ này sẽ phát sinh chênh lệch tỷ giá (lỗ chênh lệch tỷ giá)

Bán hàng và nhận ứng trước và nhận thanh toán bằng ngoại tệ

 • … Tiếp theo

Ngày 05/05/2021, khách hàng chuyển tiền ứng trước 50% tiền hàng cho công ty, trị giá 500 USD, tỷ giá giao dịch thực tế (tỷ giá mua) của ngân hàng là 22.980

Ngày 14/05/2021, công ty xuất bán hàng cho khách hàng, đơn hàng trị giá 1.000 USD, tỷ giá giao dịch thực tế của ngân hàng (tỷ giá mua) là 22.970 VND/USD

Ngày 24/05/2021, khách hàng thanh toán phần công nợ còn lại cho công ty, tỷ giá giao dịch thực tế của ngân hàng (tỷ giá mua) là 22.990 VND/USD

 • Ngày 24/05/2021: Nhận tiền thanh toán từ khách hàng → Xuất hiện chênh lệch tỷ giá, bạn xử lý trên phần mềm như sau:

Bước 1: Chọn chứng từ ngân hàng → Chọn đối tượng pháp nhân → Điền ngày vào sổ → Chọn loại tiền tệ → Đánh giá chênh lệch tỷ giá

File đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2024

Bước 2: Xử lý bút toán thu tiền từ khách hàng

File đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2024

Bước 3: Kiểm tra lại bút toán → Vào sổ

File đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2024

Tỷ giá ghi sổ Nợ phải thu = 11.485.000/ 500 = 22.970 (VND/USD)

Tỷ giá 22.970 VND/USD là tỷ giá xuất ghi sổ công nợ phải thu khách hàng ngày 24/05/2021, Tỷ giá thực tế của ngân hàng (tỷ giá mua) là 22.990 VND/USD, do đó nghiệp vụ này sẽ phát sinh chênh lệch tỷ giá (lãi chênh lệch tỷ giá)