Đề thi trắc nghiệm hóa đại cương có đáp án năm 2024

Đề thi trắc nghiệm hóa đại cương có đáp án năm 2024

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa đại cương (kèm đáp án)

  1. Tr c nghi m Hóa đ i cương Câu 1 Trong các h p ch t sau: KF, BaCl2, CH4, H2S, các ch t nào là h p ch t ion? A) Ch có KF B) Ch có KF, BaCl2, C) Ch có CH4, H2S D) Ch có H2S Đáp án B Câu 2 Vi t công th c c a h p ch t iôn gi a Cl (Z = 17) và Sr (Z = 38). A) SrCl B) SrCl3 C) SrCl2 D) Sr2Cl Đáp án C Câu 3 Cho đ âm đi n c a F, S, Cu, Ba l n lư t b ng 4,0; 2,6; 1,9; 0,9. Trong các h p ch t CuF2, CuS, BaF2, BaS, h p ch t nào là h p ch t ion? A) Ch có CuF2, BaF2 B) Ch có CuS C) Ch có CuF2, BaF2, BaS D) C 4 ch t Đáp án C Câu 4 So sánh nhi t đ nóng ch y c a NaCl, MgO và Al2O3 (s p x p theo th t nhi t đ nóng ch y tăng d n). A) NaCl < Al2O3 < MgO B) NaCl < MgO < Al2O3 C) Al2O3 < MgO < NaCl
  2. D) MgO < NaCl < Al2O3 Đáp án B Câu 5 Vi t công th c c a h p ch t ion AB bi t s e c a cation b ng s electron c a anion và t ng só electron c a AB là 20. A) Ch có NaF B) Ch có MgO C) NaF và MgO D) Ch có AlN Đáp án C Câu 6 Vi t công th c c a h p ch t ion M2+2X- bi t M, X thu c chu kì đ u c a b ng HTTH, M thu c phân nhóm chính và s electron c a nguyên t M b ng hai l n s electron c a anion. A) MgF2 B) CaF2 C) BeH2 D) CaCl2 Đáp án B Câu 7 Vi t công th c c a h p ch t ion M2X3 v i M và X đ u thu c chu kì đ u, X thu c phân nhóm VIA c a b ng h th ng tu n hoàn. Bi t t ng s e c a M2X3 là 66. A) F2S3 B) Sc2O3 C) Al2O3 D) B2O3 Đáp án B Câu 8 Vi t c u hình electron c a Cu, Cu+, Cu2+ bi t Z c a Cu là 29. (Ch vi t c u hình 3d, 4s). A) 3d94s2, 3d94s1, 3d9
  3. B) 3d104s1, 3d10, 3d9 C) 3d84s2, 3d84s1, 3d8 D) 3d104s2, 3d94s1, 3d84s1 Đáp án B Câu 9 Trong các h p ch t sau: BaF2, MgO, HCl, H2O, h p ch t nào là h p ch t ion? A) Ch có BaF2 B) Ch có MgO C) HCl, H2O D) BaF2 và MgO Đáp án D Câu 10 Vi t công th c c a h p ch t ion gi a Sc (Z=21) và O (Z=8). A) Sc2O5 B) ScO C) Sc2O3 D) Sc2O Đáp án C Câu 11 Bi t r ng đ âm đi n c a Al, O, S, Cl l n lư t là 1,6; 3,5; 2,6; 3,0, trong các h p ch t Al2O3, Al2S3, AlCl3, ch t nào là h p ch t ion? A) Ch có Al2O3, AlCl3 B) Ch có Al2O3 C) Al2O3 và Al2S3 D) Ch có AlCl3 Đáp án B Câu 12 Vi t c u hình electron c a Fe, Fe2+ và Fe3+ bi t Fe có Z = 26 A) 3d64s2, 3d6, 3d5
  4. B) 3d64s2, 3d54s1, 3d5 C) 3d74s1, 3d54s1, 3d5 D) 3d64s2, 3d64s2, 3d6 Đáp án A Câu 13 Vi t công th c c a h p ch t ion M2X3 v i M, X thu c 3 chu kì đ u c a b ng HTTH và t ng s e trong M2X3 là 50. A) Al2O3 B) B2O3 C) Al2F3 D) B2S3 Đáp án A Câu 14 Công th c c u t o c a CO2 là: A) O = C = O B) O = C -> O C) O - C - O D) C – O - O Đáp án A Câu 15 Công th c c u t o c a Metanal là: A) H – C C-H B) H – C = O H C) C – O – H H D) C – O – H H
  5. Đáp án B Câu 16 Công th c c u t o c a ion nitrit là: A) [O
  6. D) CH4, NaCl Đáp án A Câu 20 Trong các ch t CO2, H2O, BeCl2, C2H2, ch n ch t nào có cơ c u th ng (lai hoá sp). A) Ch có CO2, BeCl2 B) Ch có CO2 và H2O C) Ch có H2O và BeCl2 D) CO2, BeCl2, C2H2 Đáp án D Câu 21 Ch n phát bi u đúng trong các phát biê sau: A) CO2 và SO2 đ u có c u trúc th ng (lai hóa sp) B) CH4 và NH4+ đ u có c u trúc t di n đ u. C) CO2 và BeCl2 đ u có c u trúc tam giác cân. D) NH3 có c u trúc tam giác đ u (lai hoá sp2). Đáp án B Câu 22 Cho bi t cơ c u l p th c a PCl4+, NH4+, PCl5 A) Ch có NH4+ t di n đ u, PCl4+, PCl5 lư ng tháp đáy tam giác. B) NH4+, PCl4+ t di n đ u (p3), PCl5 lư ng tháp đáy tam giác (sp3d). C) Ch có PCl4+ t di n đ u, NH4+ hình vuông, PCl5 lư ng tháp đáy tam giác. D) C 3 ch t đ u là t di n Đáp án B Câu 23 Trong các ch t sau: HF, NH3,, H2S ch t nào đư c liên k t H. A) Ch có HF B) Ch có NH3 C) HF, NH3
  7. D) C ba ch t Đáp án C Câu 24 Ch n các phát bi u sai trong các phát bi u sau: A) H p ch t có ch a N, O luôn luôn t o đư c liên k t H. B) Liên k t H liên phân t làm tăng nhi t đ sôi. C) Liên k t H c a m t ch t X v i ch t l ng làm tăng đ tan c a X trong ch t l ng y. D) H2 ít tan trong nư c vì không t o đư c liên k t H v i nư c. Đáp án A Câu 25 S p x p các ch t sau: H2, C3H8, H2O theo th t nhi t đ sôi tăng d n. A) H2 < H2O < C3H8 B) H2O < H2 < C3H8 C) H2 < C3H8 < H2O D) C3H8 < H2O < H2 Đáp án C Câu 26 Ch n các phát bi u sai trong các phát bi u sau: A) CH3 – NH2 tan nhi u trong nư c vì t o đư c liên k t H v i nư c B) H2O có nhi t đ cao hơn H2S vì H2O t o đư c liên k t H trái v i H2 S C) CH2F2 có nhi t đ sôi cao hơn vì t o đư c liên k t H liên phân t D) NH3, CH3OH đ u t o đư c liên k t H Đáp án C Câu 27 Ch n phát bi u đúng trong các phát bi u sau: A) CH3OH tan nhi u trong nư c B) CH3OH có nhi t đ sôi th p hơn C2H6.
  8. C) NH3 tan ít trong nư c D) CH3 – O – CH3 t o đư c liên k t H Đáp án A Câu 28 Trong các ch t sau: HF, CH3 – NH2, C2H5 – O - C2H5 ch t t o đư c liên k t H v i nhau là: A) Ch có HF B) HF và CH3 – NH2 C) C 3 ch t D) Ch có CH3 – NH2 Đáp án B Câu 29 S p x p các ch t sau: N2, C2H6, Nh3 theo th t nhi t đ sôi tăng d n. A) N2 < NH3 < C2H6 B) C2H6 < N2 < NH3 C) N2 < C2H6 < NH3 D) NH3 < N2 < C2H6 Đáp án C Câu 30 Ch n phát bi u sai trong các phát bi u sau: A) Nh3 tan trong nư c nhi u hơn CH4 B) H2O có nhi t đ sôi cao hơn C3H8 C) CH3 – O – CH3 tan trong nư c nhi u hơn CH3OH D) CH3 – NH2 có nhiêt đ sôi cao hơn N2 Đáp án C