Các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán due năm 2024

Để một bài luận văn thạc sĩ kế toán đạt được điểm số tốt thì điều quan trọng nhất phải có một tên đề tài phù hợp

* Phù hợp với công việc hiện tại của học viên để học viên dễ nắm bắt và hiểu bài hơn và gắn liền với thực tế để dễ ứng dụng hơn

* Phù hợp với yêu cầu của trường vì để vượt qua kỳ bảo vệ theo đúng các quy định của nhà trường

* Cần phù hợp với “thị hiếu” hiện nay, ví dụ hiện nay các doanh nghiệp đang triển khai phần mềm ERP hoặc phần mềm kế toán MISA thì lúc chọn tên đề tài cũng nên phù hợp với hiện nay chứ không thể chọn các phần mềm của hàng chục năm về trước được.

Các bạn có thể xem thêm các bài viết liên quan:

  • Kinh nghiệm chọn tên đề tài luận văn thạc sĩ
  • Có nên thuê viết luận văn?

Các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán due năm 2024

Danh sách tên đề tài luận văn thạc sĩ kế toán

1. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty ZZZ

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Chi cục thuế trên địa bàn tỉnh ZZZ

3. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ quy trình quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh ZZZ

4. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty ZZZ

5. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ về thu thuế tiền sử dụng đất tại Chi cục thuế ZZZ

6. Các nhân tố ảnh hưởng đến báo cáo quyết toán thuế của các doanh nghiệp nhỏ tại thành phố ZZZ

7. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng Chuẩn mực kế toán giá trị hợp lý vào việc lập và trình bày báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ZZZ

8. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS ZZZ

9. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Chi cục Thuế ZZZ

10. Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát rủi ro trong công tác quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh ZZZ

11. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Cao đẳng ZZZ

12. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Trường Trung Cấp nghề ZZZ

13. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục thuế tỉnh ZZZ

14. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình thành phố ZZZ

15. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh ZZZ

16. Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí tại Công ty ZZZ

17. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng ngăn ngừa rủi ro tại Công ty ZZZ

18. Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước ZZZ

19. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Kho bạc Nhà nước Dĩ An tỉnh ZZZ

20. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại Ngân hàng ZZZ

21. Hoàn thiện kế toán quản trị CP tại Công ty ZZZ

22. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ công tác quản lý thu các khoản phí tại Chi cục Thuế ZZZ

23. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng ZZZ

24. Tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại Công ty ZZZ

25. Vận dụng quy trình kiểm toán để hoàn thiện quy trình thanh tra tại Bảo hiểm xã hội tỉnh ZZZ

26. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty ZZZ

27. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước ZZZ

28. Vận dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) trong đánh giá thành quả hoạt động tại công ty cổ phần ZZZ

29. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường Cao đẳng nghề ZZZ

30. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình quản lý thuế tại Cục thuế tỉnh ZZZ

31. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng ZZZ

32. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc quyết định chọn dịch vụ kế toán của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh ZZZ

33. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác thu thuế GTGT tại chi cục thuế ZZZ

34. Ảnh hưởng đặc điểm hội đồng quản trị đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán ZZZ

35. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại các chi nhánh Ngân hàng ZZZ

36. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường THCS trên địa bàn thành phố ZZZ

37. Kiểm soát rủi ro hoạt động xuất khẩu tại các Doanh Nghiệp ABC trên địa bàn tỉnh ZZZ

38. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng ZZZ

39. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại CTY ZZZ

40. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường Cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh ZZZ

44. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại bệnh viện đa khoa ZZZ

42. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ các khoản chi tại Bảo hiểm xã hội tỉnh ZZZ

43. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Sở Tài chính ZZZ

44. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ ZZZ

45. Hoàn thiện phần mềm kế toán MISA áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh ZZZ

46. Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty ZZZ

47. Xây dựng kế toán quản trị tại Cty ZZZ

48. Nghiên cứu ứng xử của nhà đầu tư chứng khoán đối với thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty cổ phần niêm yết công bố trên thị trường chứng khoán ZZZ

49. Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại Công ty ZZZ

50. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục thuế tỉnh ZZZ

51. Xây dựng phòng thực hành kế toán doanh nghiệp thương mại tại Trường Cao đẳng nghề ZZZ

52. Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước ZZZ

53. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp ZZZ

54. Kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ZZZ

55. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với hoạt động thu chi tại các UBND XãThị trấn huyện ZZZ

56. Kiểm soát giá chuyển nhượng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh ZZZ

57. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ về quy trình kiểm tra nội bộ tại Chi Cục Thuế ZZZ

58. Kiểm soát rủi ro hoạt động tại các Đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính trong hoạt động chi thường xuyên trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình ZZZ

59. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn ZZZ