Bài toán vị trí hình học họa hình năm 2024

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

bai_giang_ch1_phương pháp hình chiếu thẳng góc.pdf

bai_giang_ch2-các bài toán cơ bản bài toán lượng.pdf

bai_giang_ch2-các bài toán cơ bản các bài toán vị trí.pdf

bai_giang_ch3_các phép biến đổi hình chiếu.pdf

bai_giang_ch4-đa diện.pdf

bai_giang_ch5-đường cong và mặt cong.pdf

bai_giang_ch6-mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong.pdf

bai_giang_ch7-giao với mặt cong.pdf

bai_giang_ch0_bài mở đầu.pdf

hinhhoavp-ch0-3_phương pháp hình chiếu thẳng góc.pdf

hinhhoavp-ch4_giao đường thẳng và mặt phẳng với đa diện.pdf

hinhhoavp-ch5-6_đường cong và mặt cong.pdf

hinhhoavp-ch7_giao với mặt cong.pdf

giáo trình hình học họa hình.pdf

bai_giảng_hinh_họa_-_dhbk.pdf

boxung.pdf

bài giảng hình học họa hình.pdf

giao của mặt phẳng với đa diện, mặt cong.pdf

giao tuyến.pdf

hinhhoacuoiki.pdf

thay mặt phẳng hình chiếu.pdf

truc do.pdf

truc do chep.pdf

vẽ kỹ thuật cơ bản.pdf

vẽ kỹ thuật cơ khí.pdf

đồ họa kỹ thuật 2.pdf

33_cach ve hinh chieu truc do cua vat the.jpg

bai 5 hinh chieu truc do.pdf

chuong 1 điểm.pdf

chuong 2 đường thẳng.pdf

chuong 3 mặt phẳng.pdf

chuong 4 các phép biến đổi.pdf

chuong 5 đa diện.pdf

chuong 5 đa diện tt.pdf

chuong 6.pdf

chuong 7.pdf

chuong 8.pdf

chuong 0 mở đầu.pdf

dethivkta1 model (1).pdf

vkt1-phan1-vat lieu dung cu.pdf

vkt1-phan2-quy cach.pdf

vkt1-phan3-ve hinh hoc.pdf

vkt1-phan4-phuong phap hinh chieu vuong goc.pdf

vkt1-phan5-cac loai hinh bieu dien.pdf

vkt1-phan6-hinh cat mat cat.pdf

bài tập hình họa định kỳ.pdf

chuong 1 điểm.pdf

chuong 2 đường thẳng.pdf

chuong 3-mặt phẳng.pdf

chuong 4 các phép biến đổi.pdf

chuong 5 vẽ giao tuyến hai đa diện .pdf

chuong 5 đa diện.pdf

chuong 6 vẽ hình chiếu bằng của một đương tròn.pdf

chuong 7.pdf

chuong 8.pdf

chuong 0 mở đầu.pdf

giai de thi ve ky thuat cua dh bk hcm.pdf

on_tap_cuoiky_hinh hoa+ve ki thuat.pdf

de1.pdf

de2.pdf

de3.pdf

de4.pdf

de5.pdf

de6.pdf

de7.pdf

de8.pdf

de9.pdf

de10.pdf

de11.pdf

de12.pdf

de13.pdf

de14.pdf

de15.pdf

de16.pdf

de17.pdf

Bài Giảng Hình Học Họa Hình Ts. Phạm Văn Sơn Trường Đhbk Hà Nội