Bài tập chuỗi phản ứng hóa học lớp 12 năm 2024

1. Bài 1: Este Học thử

 • thi online - hoa 12 - este 2. THI ONLINE - HÓA 12 - ESTE Học thử
 • bai 2: lipit 3. Bài 2: Lipit Học thử
 • thi online - hoa 12 - lipit 4. THI ONLINE - HÓA 12 - LIPIT
 • bai 3: khai niem ve xa phong va chat giat rua tong hop 5. Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp Học thử
 • thi online - hoa hoc 12 - khai niem ve xa phong va chat giat rua tong hop 6. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - KHÁI NIỆM VỀ XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP
 • bai 4: luyen tap ve este va chat beo 7. Bài 4: Luyện tập về este và chất béo
 • thi online - hoa hoc 12 - luyen tap ve este va chat beo 8. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - LUYỆN TẬP VỀ ESTE VÀ CHẤT BÉO
 • bai 5: tinh chat hoa hoc va cach goi ten este 9. Bài 5: Tính chất hóa học và cách gọi tên este
 • thi online - hoa hoc 12 - tinh chat hoa hoc va cach goi ten este 10. THI ONLINE - HÓA HOC 12 - TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ CÁCH GỌI TÊN ESTE
 • bai 6: cac phan ung hoa hoc cua este 11. Bài 6: Các phản ứng hóa học của este
 • bai 7: cach dieu che, nhan biet este 12. Bài 7: Cách điều chế, nhận biết este
 • bai 8: bai toan phan ung dot chay este 13. Bài 8: Bài toán phản ứng đốt cháy este
 • thi online - hoa hoc 12 - bai toan phan ung dot chay este 14. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - BÀI TOÁN PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY ESTE
 • bai 9: bai toan phan ung thuy phan este trong moi truong kiem (xa phong hoa) 15. Bài 9: Bài toán phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm (xà phòng hóa)
 • thi online - hoa hoc 12 - bai toan thuy phan este trong moi truong kiem 16. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - BÀI TOÁN THỦY PHÂN ESTE TRONG MÔI TRƯỜNG KIỀM
 • bai 10: chi so xa phong hoa, chi so axit, chi so iot cua chat beo 17. Bài 10: Chỉ số xà phòng hóa, chỉ số axit, chỉ số iot của chất béo
 • thi online - hoa hoc 12 - chi so xa phong hoa, chi so axit, chi so iot cua chat beo 18. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - CHỈ SỐ XÀ PHÒNG HÓA, CHỈ SỐ AXIT, CHỈ SỐ IOT CỦA CHẤT BÉO
 • bai 11: hieu suat phan ung este hoa 19. Bài 11: Hiệu suất phản ứng este hóa
 • thi online - hoa 12 - hieu suat phan ung este hoa 20. THI ONLINE - HÓA 12 - HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG ESTE HÓA
 • bai 12: hang so can bang phan ung este hoa 21. Bài 12: Hằng số cân bằng phản ứng este hóa
 • thi online - hoa 12 - hang so can bang phan ung este hoa 22. THI ONLINE - HÓA 12 - HẰNG SỐ CÂN BẰNG PHẢN ỨNG ESTE HÓA
 • bai 13: bai toan ve chat beo 23. Bài 13: Bài toán về chất béo
 • thi online - hoa 12 - bai toan ve chat beo 24. THI ONLINE - HÓA 12 - BÀI TOÁN VỀ CHẤT BÉO
 • bai 14: bai tap este – lipit trong de thi thptqg 25. Bài 14: Bài tập Este – lipit trong đề thi THPTQG

2. Chương II: CACBOHIDRAT

 • bai 1: glucozo 1. Bài 1: Glucozo
 • thi online - hoa 12 - glucozo 2. THI ONLINE - HÓA 12 - GLUCOZO
 • bai 2: saccarozo, tinh bot va xenlulozo 3. Bài 2: Saccarozo, tinh bột và xenlulozo
 • bai 3: luyen tap cau tao va tinh chat cua cacbohidrat 4. Bài 3: Luyện tập cấu tạo và tính chất của cacbohidrat
 • thi online - hoa hoc 12 - luyen tap cau tao va tinh chat cua cacbohidrat 5. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - LUYỆN TẬP CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CACBOHIDRAT
 • bai 4: cau hoi ly thuyet ve tinh chat cua cacbohidrat 6. Bài 4: Câu hỏi lý thuyết về tính chất của cacbohidrat
 • bai 6: nhan biet glucozo, saccarozo, tinh bot, xenlulozo 7. Bài 6: Nhận biết glucozo, saccarozo, tinh bột, xenlulozo
 • bai 7: phan ung trang bac cua tinh bot, xenlulozo 8. Bài 7: Phản ứng tráng bạc của tinh bột, xenlulozo
 • thi online - hoa hoc 12 - phan ung trang bac cua tinh bot, xenlulozo 9. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - PHẢN ỨNG TRÁNG BẠC CỦA TINH BỘT, XENLULOZO
 • bai 8: bai toan xac dinh cong thuc phan tu cua cacbohidrat 10. Bài 8: Bài toán xác định công thức phân tử của cacbohidrat
 • bai 9: phan ung len men glucozo 11. Bài 9: Phản ứng lên men glucozo
 • thi online - hoa hoc 12 - phan ung len men glucozo 12. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - PHẢN ỨNG LÊN MEN GLUCOZO
 • bai 11: phan ung thuy phan xenlulozo hoac tinh bot 13. Bài 11: Phản ứng thủy phân xenlulozo hoặc tinh bột
 • thi online - hoa hoc 12 - phan ung thuy phan xenlulozo hoac tinh bot 14. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - PHẢN ỨNG THỦY PHÂN XENLULOZO HOẶC TINH BỘT
 • bai 12: phan ung nitrat hoa xenlulozo 15. Bài 12: Phản ứng nitrat hóa xenlulozo
 • bai 13: xac dinh so mat xich 16. Bài 13: Xác định số mắt xích
 • bai 15: bai tap xac dinh cong thuc cau tao cua cacbohidrat 17. Bài 15: Bài tập xác định công thức cấu tạo của cacbohidrat
 • bai 16: bai tap cacbohidrat trong de thi thptqg 18. Bài 16: Bài tập cacbohidrat trong đề thi THPTQG

3. Chương III: AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

 • bai 1: amin 1. Bài 1: Amin
 • thi online - hoa hoc 12 - amin 2. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - AMIN
 • bai 2: amino axit 3. Bài 2: Amino axit
 • thi online - hoa hoc 12 - amino axit 4. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - AMINO AXIT
 • bai 3: peptit va protein 5. Bài 3: Peptit và protein
 • thi online - hoa hoc 12 - luyen tap cau tao, tinh chat cua amin, aminoaxit va protein 6. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - LUYỆN TẬP CẤU TẠO, TÍNH CHẤT CỦA AMIN, AMINOAXIT VÀ PROTEIN
 • bai 5: viet va dem so luong dong phan cua cac amin 7. Bài 5: Viết và đếm số lượng đồng phân của các amin
 • bai 6: goi ten amin, amino axit 8. Bài 6: Gọi tên amin, amino axit
 • thi online - hoa hoc 12 - goi ten amin, aminoaxit 9. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - GỌI TÊN AMIN, AMINOAXIT
 • bai 7: nhan biet amin, amino axit 10. Bài 7: Nhận biết amin, amino axit
 • bai 8: xac dinh cong thuc cua amin, amino axit 11. Bài 8: Xác định công thức của amin, amino axit
 • bai 9: bai tap amin phan ung voi axit 12. Bài 9: Bài tập amin phản ứng với axit
 • bai 10: bai tap phan ung cua amino axit voi axit va kiem 13. Bài 10: Bài tập phản ứng của amino axit với axit và kiềm
 • bai 11: bai tap ve muoi, este cua amino axit 14. Bài 11: Bài tập về muối, este của amino axit
 • bai 12: bai tap ve tinh bazo cua amin, tinh axit - bazo cua amino axit 15. Bài 12: Bài tập về tính bazo của amin, tính axit - bazo của amino axit
 • bai 14: bai tap phan ung thuy phan peptit 16. Bài 14: Bài tập phản ứng thủy phân peptit

4. Chương IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

 • bai 1: dai cuong ve polime 1. Bài 1: Đại cương về polime
 • thi online - hoa hoc 12 - dai cuong ve polime 2. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME
 • bai 2: polime va vat lieu polime 3. Bài 2: Polime và vật liệu polime
 • bai 3: luyen tap polime va vat lieu polime 4. Bài 3: Luyện tập polime và vật liệu polime
 • vat lieu polime 5. Vật liệu Polime
 • bai 6: phan ung trung ngung polime 6. Bài 6: Phản ứng trùng ngưng polime
 • bai 7: hieu suat phan ung trung hop polime 7. Bài 7: Hiệu suất phản ứng trùng hợp polime
 • bai 8: bai tap tinh he so mat xich trong polime (he so polime hoa) 8. Bài 8: Bài tập tính hệ số mắt xích trong polime (hệ số polime hóa)
 • bai 10: phan ung clo hoa polime 9. Bài 10: Phản ứng clo hóa polime
 • bai 13: luyen de thi hoc ky 1 (de so 1) 10. Bài 13: Luyện đề thi học kỳ 1 (đề số 1)
 • bai 14: luyen de thi hoc ky 1 (de so 2) 11. Bài 14: Luyện đề thi học kỳ 1 (đề số 2)
 • bai 15: luyen de thi hoc ky 1 (de so 3) 12. Bài 15: Luyện đề thi học kỳ 1 (đề số 3)
 • bai 16: luyen de thi hoc ky 1 (de so 4) 13. Bài 16: Luyện đề thi học kỳ 1 (đề số 4)

5. Chương V: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

 • bai 1: vi tri cua kim loai trong bang tuan hoan va cau tao cua kim loai 1. Bài 1: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
 • bai 2: tinh chat cua kim loai va day dien hoa cua kim loai 2. Bài 2: Tính chất của kim loại và dãy điện hóa của kim loại
 • thi online - hoa hoc 12 - tinh chat cua kim loai va day dien hoa cua kim loai 3. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI VÀ DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI
 • bai 3: hop kim 4. Bài 3: Hợp kim
 • bai 4: su an mon kim loai, an mon hoa hoc va an mon dien hoa 5. Bài 4: Sự ăn mòn kim loại, ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa
 • bai 5: dieu che kim loai 6. Bài 5: Điều chế kim loại
 • thi online - hoa hoc 12 - dieu che kim loai 7. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI
 • thi online - hoa hoc 12 - luyen tap tinh chat cua kim loai 8. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI
 • thi online - hoa hoc 12 - luyen tap dieu che kim loai va su an mon kim loai 9. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - LUYỆN TẬP ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI VÀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI
 • bai 8: bai tap tinh chat chung cua kim loai 10. Bài 8: Bài tập tính chất chung của kim loại
 • bai 9: bai tap chuoi phan ung hoa hoc cua kim loai 11. Bài 9: Bài tập chuỗi phản ứng hóa học của kim loại Bài tập về chuỗi phản ứng hóa học của kim loại Bài tập về chuỗi phản ứng hóa học của kim loại (2)
 • thi online - hoa 12 - bai 10:bai tap day dien hoa va pin dien hoa cua kim loai 12. THI ONLINE - HÓA 12 - BÀI 10:BÀI TẬP DÃY ĐIỆN HÓA VÀ PIN ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI
 • bai 11: quy tac alpha 13. Bài 11: Quy tắc alpha
 • bai 12: ap dung phuong phap bao toan khoi luong giai bai toan ve kim loai 14. Bài 12: Áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng giải bài toán về kim loại
 • bai 14: ap dung phuong phap nguyen tu khoi trung binh giai bai toan ve kim loai 15. Bài 14: Áp dụng phương pháp nguyên tử khối trung bình giải bài toán về kim loại
 • bai 15: ap dung phuong phap bao toan electron giai bai toan ve kim loai 16. Bài 15: Áp dụng phương pháp bảo toàn electron giải bài toán về kim loại
 • bai 16: ap dung phuong phap bao toan nguyen to giai bai toan ve kim loai 17. Bài 16: Áp dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố giải bài toán về kim loại
 • bai 17: bai toan kim loai tac dung voi dung dich axit 18. Bài 17: Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch axit
 • thi online - hoa hoc 12 - bai toan kim loai tac dung voi dung dich axit 19. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - BÀI TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT
 • bai 18: bai toan kim loai tac dung voi dung dich muoi 20. Bài 18: Bài toán kim loại tác dụng với dung dịch muối
 • bai 19: bai tap dinh luat faraday ve dien phan 21. Bài 19: Bài tập định luật Faraday về điện phân
 • thi online - hoa hoc 12 - bai tap dinh luat faraday ve dien phan 22. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT FARADAY VỀ ĐIỆN PHÂN
 • bai 20: su dien phan va qua trinh san xuat hoa chat va ma dien 23. Bài 20: Sự điện phân và quá trình sản xuất hóa chất và mạ điện
 • bai 21: bai toan kim loai tac dung voi phi kim 24. Bài 21: Bài toán kim loại tác dụng với phi kim
 • thi online - hoa hoc 12 - bai toan kim loai tac dung voi phi kim 25. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - BÀI TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI PHI KIM
 • bai 22: bai toan ve phan ung thuy luyen 26. Bài 22: Bài toán về phản ứng thủy luyện
 • bai 23: bai toan ve phan ung nhiet luyen 27. Bài 23: Bài toán về phản ứng nhiệt luyện

6. Chương VI: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

 • bai 1: kim loai kiem va hop chat quan trong cua kim loai kiem 1. Bài 1: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
 • thi online - hoa hoc 12 - kim loai kiem va hop chat quan trong cua kim loai kiem 2. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM
 • bai 2: kim loai kiem tho va hop chat quan trong cua chung 3. Bài 2: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúng
 • thi online - hoa hoc 12 - kim loai kiem tho va hop chat quan trong cua chung 4. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA CHÚNG
 • thi online - hoa hoc 12 - luyen tap kim loai kiem, kiem tho va hop chat cua chung 5. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - LUYỆN TẬP KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG
 • bai 5: luyen tap tinh chat cua nhom va hop chat cua nhom 6. Bài 5: Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
 • thi online - hoa hoc 12 - luyen tap tinh chat cua nhom va hop chat cua nhom 7. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
 • bai 7: cau hoi ly thuyet ve tinh chat hoa hoc chung cua kim loai kiem, kiem tho va nhom 8. Bài 7: Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học chung của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm
 • bai 8: cac phuong phap dieu che kim loai kiem, kiem tho va nhom 9. Bài 8: Các phương pháp điều chế kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm
 • bai 9: bai toan co2 va so2 tac dung voi dung dich kiem 10. Bài 9: Bài toán CO2 và SO2 tác dụng với dung dịch kiềm
 • thi online - hoa hoc 12 - bai toan co2 va so2 tac dung voi dung dich kiem 11. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - BÀI TOÁN CO2 VÀ SO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM
 • bai 10: bai toan co2 va so2 tac dung voi dung dich kiem tho 12. Bài 10: Bài toán CO2 và SO2 tác dụng với dung dịch kiềm thổ
 • bai 11: bai toan co2 va so2 tac dung voi dung dich hon hop kiem va kiem tho 13. Bài 11: Bài toán CO2 và SO2 tác dụng với dung dịch hỗn hợp kiềm và kiềm thổ
 • bai 12: tinh luong tinh cua nhom 14. Bài 12: Tính lưỡng tính của nhôm
 • thi online - hoa hoc 12 - luong tinh cua nhom 15. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - LƯỠNG TÍNH CỦA NHÔM
 • bai 13: bai tap ve phan ung nhiet nhom 16. Bài 13: Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm
 • bai 14: cac dang bai tap ve muoi cacbonat 17. Bài 14: Các dạng bài tập về muối cacbonat
 • bai 15: bai tap ve nuoc cung (nuoc cung tam thoi va nuoc cung vinh cuu) 18. Bài 15: Bài tập về nước cứng (nước cứng tạm thời và nước cứng vĩnh cửu)
 • thi online - hoa hoc 12 - bai tap ve nuoc cung (nuoc cung tam thoi va nuoc cung vinh cuu) 19. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - BÀI TẬP VỀ NƯỚC CỨNG (NƯỚC CỨNG TẠM THỜI VÀ NƯỚC CỨNG VĨNH CỬU)

7. Chương VII: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

 • bai 2: hop chat cua sat 1. Bài 2: Hợp chất của sắt
 • thi online - hoa hoc 12 - hop chat cua sat 2. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - HỢP CHẤT CỦA SẮT
 • bai 4: crom va hop chat cua crom 3. Bài 4: Crom và hợp chất của crom
 • thi online - hoa hoc 12 - crom va hop chat cua crom 4. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM
 • bai 5: dong va hop chat cua dong 5. Bài 5: Đồng và hợp chất của đồng
 • thi online - hoa hoc 12 - dong va hop chat cua dong 6. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG
 • bai 6: so luoc ve niken, kem, chi, thiec 7. Bài 6: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
 • bai 7: luyen tap tinh chat hoa hoc cua sat va hop chat cua sat 8. Bài 7: Luyện tập tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
 • thi online - hoa hoc 12 - luyen tap tinh chat hoa hoc cua crom, dong va hop chat cua chung 9. THI ONLINE - HÓA HỌC 12 - LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CROM, ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG
 • bai 10: nhan biet, dieu che sat va hop chat cua sat 10. Bài 10: Nhận biết, điều chế sắt và hợp chất của sắt

8. Chương VIII: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

 • bai 1: nhan biet mot so ion trong dung dich 1. Bài 1: Nhận biết một số ion trong dung dịch
 • bai 2: nhan biet so chat khi 2. Bài 2: Nhận biết số chất khí
 • bai 6: dang bai nhan biet khong dung thuoc thu 3. Bài 6: Dạng bài nhận biết không dùng thuốc thử
 • bai 7: dang bai tap ve tach chat 4. Bài 7: Dạng bài tập về tách chất
 • bai 8: phuong phap chuan do trung hoa (chuan do axit – bazo) 5. Bài 8: Phương pháp chuẩn độ trung hòa (chuẩn độ axit – bazo)
 • bai 9: phuong phap chuan do oxi hoa khu pemanganat 6. Bài 9: Phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử pemanganat

9. Chương IX: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

 • bai 1: hoa hoc va van de phat trien kinh te 1. Bài 1: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
 • bai 2: hoa hoc va van de xa hoi 2. Bài 2: Hóa học và vấn đề xã hội
 • bai 3: hoa hoc va van de moi truong 3. Bài 3: Hóa học và vấn đề môi trường

10. Chương X: ÔN TẬP CUỐI NĂM

 • bai 1: on tap chuong este – lipit 1. Bài 1: Ôn tập chương Este – Lipit
 • bai 2: on tap chuong cacbohidrat 2. Bài 2: Ôn tập chương Cacbohidrat
 • bai 3: on tap chuong amin, aminoaxit va protein 3. Bài 3: Ôn tập chương amin, aminoaxit và protein
 • bai 8: phan biet mot so chat vo co 4. Bài 8: Phân biệt một số chất vô cơ

bai 9: on tap chuong hoa hoc va van de phat trien kinh te, xa hoi, moi truong

5. Bài 9: Ôn tập chương Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường