covid infected là gì - Nghĩa của từ covid infected

covid infected có nghĩa là

Không, Từ điển đô thị!Tôi không muốn một cái chết tiệt covid bị nhiễm bệnh Mug và cổ cổ !!!

Thí dụ

Thành thật mà nói, bạn chỉ gõ cái này để xem "Nhận covid bị nhiễm Gaiter cổ và Mug."