Top 9 chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã 2023

Top 1: NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2023/NĐ-CP VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ ...

Tác giả: xaydungchinhsach.chinhphu.vn - Nhận 205 lượt đánh giá
Tóm tắt: NGHỊ ĐỊNHQuy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố____________. Chương IQUY ĐỊNH CHUNG. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP Xà. CHỨC VỤ, CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ. TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ. Mục 3BẦU CỬ CÁN BỘ CẤP Xà VÀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ. Mục 5ĐIỀU ĐỘNG, CHUYỂN CÔNG TÁC VÀ TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC CẤP XÃ. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ. BÃI NHIỆM, MIỄN NHIỆM, THÔI GIỮ CHỨC VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CẤP XÃ; THÔI VIỆC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CẤP Xà VÀ NGHỈ HƯUĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ. KỶ LUẬT, KHEN THƯỞNG ĐỐI. VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ. Mục 9QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP Xà. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH. Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ. Chương IVĐIỀU KHOẢN THI HÀNH . Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Điều 2. Đối tượng áp dụng. Điều 3. Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Điều 4. Trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Điều 5. Chức vụ, chức danh. Điều 6. Số lượng cán bộ, công chức. Điều 7. Tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức cấp xã . Điều 8. Tiêu chuẩn của từng chức vụ cán bộ cấp xã. Điều 9. Nhiệm vụ của từng chức vụ cán bộ cấp xã. Điều 10. Tiêu chuẩn của từng chức danh công chức cấp xã. Điều 11. Nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã. Điều 12. Bầu cử cán bộ cấp xã. Điều 13. Tuyển dụng công chức cấp xã . Điều 14. Tiếp nhận vào làm công chức cấp xã . Điều 15. Thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã và tiếp nhận vào. làm công chức cấp xã . Mục 4CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ. Điều 16. Xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã. Điều 17. Nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã. Điều 18. Phụ cấp thâm niên vượt khung. Điều 19. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã . Điều 20. Phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh. Điều 21. Chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế . Điều 22. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng. Điều 23. Điều động, chuyển công tác và tiếp nhận công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn này đến làm việc ở xã, phường, thị trấn khác. Điều 24. Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức cấp xã. Điều 25. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại đối với công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Điều 26. Bãi nhiệm, miễn nhiệm đối với cán bộ cấp xã. Điều 27. Thôi giữ chức vụ đối với cán bộ cấp xã và thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã. Điều 28. Nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cấp xã. Điều 29. Kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã. Điều 30. Khen thưởng cán bộ, công chức cấp xã. Điều 31. Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã. Điều 32. Thẩm quyền quản lý đối với cán bộ, công chức cấp xã . Điều 33. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố . Điều 34. Chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên. trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Điều 35. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Điều 36. Tiêu chuẩn, nhiệm. vụ, bầu cử, tuyển chọn, tiếp nhận, sử dụng, quản lý, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật và bãi nhiệm, miễn nhiệm, thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Điều 37. Hiệu lực thi hành. Điều 38. Điều khoản chuyển tiếp. Điều 39. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Điều 40.. Trách nhiệm thi hành.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 1 thg 8, 2023 · NGHỊ ĐỊNH Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố ______. Chương I1 thg 8, 2023 · NGHỊ ĐỊNH Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố ______. Chương I ...

Top 2: Tổng hợp nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 222 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Tiêu chuẩn cụ thể với công chức cấp xã. 2.. Tổng hợp nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã Tổng hợp nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã (Hình từ Internet)Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:1. Tiêu chuẩn cụ thể với công chức cấp xãTheo khoản 1 Điều 1. Thông tư 13/2019/TT-BNV thì công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công. chức xã, phường, thị trấn và các tiêu chuẩn cụ thể như sau:- Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở
Khớp với kết quả tìm kiếm: 14 thg 3, 2023 · Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và ...14 thg 3, 2023 · Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và ... ...

Top 3: Nghị định 33/2023/NĐ-CP cán bộ công chức cấp xã và người hoạt ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 245 lượt đánh giá
Tóm tắt: . CHÍNH PHỦ -------. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------. Số: 33/2023/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2023 . NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một. số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22
Khớp với kết quả tìm kiếm: 10 thg 6, 2023 · Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.10 thg 6, 2023 · Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. ...

Top 4: Quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức cấp xã - Luật Toàn Quốc

Tác giả: luattoanquoc.com - Nhận 155 lượt đánh giá
Tóm tắt: 2. Quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức cấp xã Quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức cấp xã: Được nghỉ lễ, nghỉ hàng năm và nghỉ việc riêng theo quy định của Bộ luật Lao động..... QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃCâu hỏi của bạn:       Nêu quyền và nghĩa vụ của cán. bộ công chức cấp xã?Câu trả lời của Luật sư:Cơ sở pháp lýNghị định 114/2003 NĐ-CP về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấnNội dung tư vấn: Quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức cấp xã1. Khái
Khớp với kết quả tìm kiếm: Quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức cấp xã: Được nghỉ lễ, nghỉ hàng năm và nghỉ việc riêng theo quy định của Bộ luật Lao động.....Quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức cấp xã: Được nghỉ lễ, nghỉ hàng năm và nghỉ việc riêng theo quy định của Bộ luật Lao động..... ...

Top 5: Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã - Báo điện tử Chính phủ

Tác giả: baochinhphu.vn - Nhận 174 lượt đánh giá
Tóm tắt: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã. Công chức cấp xã có 6 chức danh. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã . Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Chế độ phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã Công chức cấp xã có 6 chức danh.Nghị định này quy định về chức vụ, chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người hoạt động không chuyên
Khớp với kết quả tìm kiếm: 10 thg 6, 2023 · Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được ...10 thg 6, 2023 · Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được ... ...

Top 6: CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ XUÂN ...

Tác giả: xuanphong-xuantruong.namdinh.gov.vn - Nhận 192 lượt đánh giá
Tóm tắt: * Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch UBND xã. a)Chủ tịch UBND xã là người đứng đầu UBND xã, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của UBND, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo qui định tại Điều 36, Điều 121 Luật  Tổ  chức  chính quyền địa phương năm 2015; đồng thời cùng UBND xã chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước Đảng uỷ, HĐND xã, trước UBND. huyện, trước nhân dân trong xã và trước pháp luật. b) Chủ tịch UBND xã triệu
Khớp với kết quả tìm kiếm: 8 thg 11, 2022 · ... công an xã, nội bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết. f) Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Công an cấp trên. g). Thực ...8 thg 11, 2022 · ... công an xã, nội bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết. f) Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Công an cấp trên. g). Thực ... ...

Top 7: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Tác giả: mythanhgiongtrom.bentre.gov.vn - Nhận 109 lượt đánh giá
Tóm tắt: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÔNG CHỨC CẤP XÃ(Quy định tại Thông tư 06/2012/TT-BNV)Điều 3. Nhiệm vụ của công chức Trưởng Công an xã1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công an xã và các văn. bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhâ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 19 thg 9, 2014 · Đối với thị trấn chưa bố trí lực lượng công an chính quy thì Trưởng Công an thị trấn thực hiện nhiệm vụ như đối với Trưởng Công an xã quy định ...19 thg 9, 2014 · Đối với thị trấn chưa bố trí lực lượng công an chính quy thì Trưởng Công an thị trấn thực hiện nhiệm vụ như đối với Trưởng Công an xã quy định ... ...

Top 8: Công chức cấp xã gồm những ai? Quyền và nghĩa vụ của công ...

Tác giả: luatduonggia.vn - Nhận 169 lượt đánh giá
Tóm tắt: 2.. Quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức cấp xã. 1.1. Điều kiện trở thành công chức cấp xã. 1.2. Các đối tượng công chức cấp xã. 2.1. Quyền của cán bộ, công chức cấp xã. 2.2. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức cấp xã. 2.3. Trách nhiệm của công chức trong lĩnh. vực chuyên ngành Quy định về công chức cấp xã? Điều kiện trở thành công chức cấp xã? Các đối tượng công chức cấp xã? Quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức cấp xã? Quyền của cán bộ, công chức cấp xã? Nghĩa vụ của cán bộ, công chức cấp xã? Trá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 5,0 sao (1) 30 thg 1, 2021 · Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục, gia đình và trẻ em trên địa bàn; tổ chức thực ...Xếp hạng 5,0 sao (1) 30 thg 1, 2021 · Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục, gia đình và trẻ em trên địa bàn; tổ chức thực ... ...

Top 9: Tổng hợp nhiệm vụ của các chức danh công chức cấp xã từ 01/8/2023

Tác giả: lawnet.vn - Nhận 213 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Các chức danh công chức cấp xã từ. 01/8/2023. 2. Tổng hợp nhiệm vụ của các chức danh công chức cấp xã từ 01/8/2023 Theo quy định mới nhất thì công chức cấp xã gồm những chức danh nào? Nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã là gì? – Hồng Vân (Bình Phước)Tổng hợp nhiệm vụ của các chức danh công chức cấp xã từ 01/8/2023 (Hình từ internet)1. Các chức danh công chức cấp xã từ. 01/8/2023Các chức danh công chức cấp xã từ 01/8/2023 bao gồm:- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự;- Văn phòng - thốn
Khớp với kết quả tìm kiếm: 12 thg 6, 2023 · - Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thông, thể dục, thể thao; quản lý du lịch, bảo vệ các ...Bị thiếu: năng, | Phải có:năng,12 thg 6, 2023 · - Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thông, thể dục, thể thao; quản lý du lịch, bảo vệ các ...Bị thiếu: năng, | Phải có:năng, ...