frontrooms là gì - Nghĩa của từ frontrooms

frontrooms có nghĩa là

danh từ - điển hình từ trong miền nam U. S. được sử dụng để chỉ phòng khách trong một ngôi nhà.

Thí dụ

Lucille đã rất phấn khích khi bộ frontroom mới của cô được giao hàng.

frontrooms có nghĩa là

Trong các phòng sau truyền thuyết:
Chúng ta sống ở đâu.Thực tế.

Thí dụ

Lucille đã rất phấn khích khi bộ frontroom mới của cô được giao hàng.

frontrooms có nghĩa là

Trong các phòng sau truyền thuyết:

Thí dụ

Lucille đã rất phấn khích khi bộ frontroom mới của cô được giao hàng.

frontrooms có nghĩa là

Trong các phòng sau truyền thuyết:

Thí dụ

Lucille đã rất phấn khích khi bộ frontroom mới của cô được giao hàng. Trong các phòng sau truyền thuyết:
Chúng ta sống ở đâu.Thực tế.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết frontrooms là gì - Nghĩa của từ frontrooms