Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X + H2O → Y zy O2 → T H2O T Z → CaCO3 H2O X, Y, Z, T lần lượt là

A. CaC2, CO2, C2H2, Ca(OH)2

B. CaC2, C2H2 , CO2, Ca(OH)

C. CaC2, C2H2, Ca(OH)2, CO2

D. CO2, C2H2, CaC2, Ca(OH)2.

CaC2 (X) + 2H2O → Ca(OH)2 (Z) + C2H2 (Y)

2C2H2 + 5O2  → 4CO2 (T) + 2H2O 

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 504

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X + H2O → Y + Z Y + O2 → T + H2O T + Z → CaCO3 + H2O

X, Y, Z, T lần lượt là

  • A. CaC2, CO2, C2H2, Ca(OH)2.
  • B. CaC2, C2H2, CO2, Ca(OH)2.
  • C. CaC2, C2H2, Ca(OH)2, CO2.
  • D. CO2, C2H2, CaC2, Ca(OH)2.

X, Y, Z, T lần lượt là CaC2, C2H2, Ca(OH)2, CO2.

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X + H2O → Y + Z Y + O2 → T + H2O T + Z → CaCO3 + H2O

X, Y, Z, T lần lượt là

10/01/2022 116

A. CaC2, CO2, C2H2, Ca(OH)2.

B. CaC2, C2H2, CO2, Ca(OH)2.

C. CaC2, C2H2, Ca(OH)2, CO2.

Đáp án chính xác

D. CO2, C2H2, CaC2, Ca(OH)2.

 Xem lời giải

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X + H2O → Y zy O2 → T H2O T Z → CaCO3 H2O X, Y, Z, T lần lượt là

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cấu tạo phân tử axetilen gồm

Xem đáp án » 10/01/2022 278

Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom?

Xem đáp án » 10/01/2022 269

Khí X có tỉ khối đối với oxi là 0,8125. Khí X là

Xem đáp án » 10/01/2022 268

Liên kết C≡C trong phân tử axetilen có

Xem đáp án » 10/01/2022 129

Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có

Xem đáp án » 10/01/2022 92

Khi đốt khí axetilen, số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ là

Xem đáp án » 10/01/2022 86

Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây

Xem đáp án » 10/01/2022 72

Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là

Xem đáp án » 10/01/2022 66

Tính chất vật lý của axetilen là

Xem đáp án » 10/01/2022 56

Trong điều kiện nhiệt độ áp suất không đổi thì axetilen phản ứng với oxi theo tỉ lệ thể tích là

Xem đáp án » 10/01/2022 50

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí axetilen thì cần bao nhiêu lít không khí (các khí đo ở đktc, biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí)?

Xem đáp án » 10/01/2022 47

Một hiđrocacbon ở thể khí thường được dùng làm nhiên liệu để hàn cắt kim loại, đó là

Xem đáp án » 10/01/2022 40

Hãy cho biết trong các chất sau: C2H4, C3H4, C2H6, C2H2 có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch brom?

Xem đáp án » 10/01/2022 22

28/10/2021 70

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Câu Hỏi:

A.CaC2, CO2, C2H2, Ca(OH)2. B.CaC2, C2H2, CO2, Ca(OH)2. C.CaC2, C2H2, Ca(OH)2, CO2. D.CO2, C2H2, CaC2, Ca(OH)2.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 9 Chương 4 phần 1 có đáp án

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

X, Y, Z, T lần lượt là CaC2, C2H2, Ca(OH)2, CO2.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X + H2O → Y + Z Y + O2 → T + H2O T + Z → CaCO3 + H2O X, Y, Z, T lần lượt là ? GIẢI THÍCH VÌ SAO

A. CaC2, CO2, C2H2, Ca(OH)2.

B. CaC2,C2H2, CO2, Ca(OH)2

C. CaC2, C2H2, Ca(OH)2, CO2.

D. CO2, C2H2, CaC2, Ca(OH)2

Các câu hỏi tương tự

Tính thể tích khí   C 2 H 2 (đktc) tạo ra khi cho 10 gam  C a C 2 (có 36% tạp chất) tác dụng hết với H2O (cho C=12, Ca=14)

Tính khối lượng khí C 2 H 2  thu được khi cho 128 gam  CaC 2  tác dụng hết với H 2 O